Verkiezingen

Op woensdag 21 maart 2018 heeft u uw stem uit kunnen brengen voor zowel de gemeenteraadsverkiezingen als het referendum over de Wiv. Op deze pagina vindt u alle informatie en het laatste nieuws over deze verkiezingen en het referendum.

23 maart 2018

Definitieve uitslag verkiezingen Bodegraven-Reeuwijk

Het Hoofdstembureau stelde op vrijdag 23 maart 2018 de definitieve uitslag van de verkiezingen voor de gemeenteraad vast. In totaal werden er 16.015 stemmen uitgebracht; een opkomstpercentage van 61,3 procent.

Zetelverdeling

Er zijn in Bodegraven-Reeuwijk in totaal 23 zetels te verdelen. VVD krijgt zes zetels. CDA krijgt er vijf. Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk en SGP krijgen beide drie zetels. ChristenUnie en GroenLinks krijgen beide twee zetels. Er zijn twee partijen met een zetel, te weten D66 en Partij van de Arbeid.

Opkomstpercentage

Het opkomstpercentage van ruim 61,3 procent in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een stuk hoger ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 55 procent. De grootste winst is behaald door de VVD. Zij zijn gegroeid van drie naar zes zetels.

Aantal stemmen per zetel

Per zetel heeft een partij een bepaald aantal stemmen nodig. Dit wordt de kiesdeler genoemd. De kiesdeler wordt bepaald door het aantal geldig uitgebrachte stemmen te delen door het aantal zetels. Tijdens deze verkiezingen had een partij in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 696 stemmen nodig om een zetel te bemachtigen.

Een kandidaat raadslid kan ook direct in de raad worden gekozen. Dit kan door middel van voorkeursstemmen. Om direct in de raad gekozen te worden had een raadslid bij deze verkiezingen 175 voorkeursstemmen nodig. Dit wordt de voorkeursdrempel genoemd. In totaal zijn er 18 van de 23 raadsleden met voorkeursstemmen gekozen.
 

pdf Uitslag per stembureau (PDF, 5.01 KB) pdf Uitslag per kandidaat (PDF, 46.78 KB) pdf Historische vergelijking (PDF, 2.31 KB) pdf Telling OSV gemeenteraad (PDF, 626.63 KB) pdf Telling OSV referendum (PDF, 225.71 KB) pdf Proces-verbaal van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad (PDF, 11.9 MB)


* De processen-verbaal liggen tot en met woensdag 28 maart a.s. ter inzage bij het kcc “bij Everts”.


De uitslag van de vorige verkiezingen, gehouden op 19 maart 2014 kunt hieronder downloaden.

pdf Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2014 (PDF, 5 KB) pdf Uitslag verkiezingen 2010 (PDF, 10.29 KB) pdf Uitslag verkiezingen 2010 (PDF, 10.29 KB)

Gemeenteraadsverkiezing

Een gemeenteraadsverkiezing is een verkiezing waarbij de gemeenteraad van een gemeente wordt gekozen. Door te stemmen bepaalt u als kiezer welke partijen in de gemeenteraad zitting nemen. De Nederlandse gemeenteraadsleden worden om de vier jaar gekozen.


Centraal stembureau stelt kandidatenlijsten en nummering voor de gemeenteraadsverkiezingen vast
 Op 9 februari 2018 heeft het centraal stembureau van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk de kandidatenlijsten en de nummering voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. De volgende partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018:

1.Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk 
2.CDA
3.VVD
4.SGP
5.CU
6.D66
7.GL
8.PvdA

Kiesgerechtigdheid Gemeenteraadsverkiezing

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen gelden dezelfde eisen voor Nederlandse kiezers en EU-burgers. Allereerst moet de kiezer 18 jaar of ouder zijn en mag hij niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Meer specifiek geldt dat de kiezer (volgens de Basisregistratie Personen) op de dag van kandidaatstelling in de gemeente woont waarvoor de verkiezing plaatsvindt. Dit geldt ook voor niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven; het hebben van de Nederlandse nationaliteit is dus geen voorwaarde voor het mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Op de website van de Kiesraad vindt  meer informatie over dit onderwerp.


Referendum over de Wiv

Op 21 maart kunt u naast het uitbrengen van uw stem voor de gemeenteraadsverkiezingen, ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
  • hoe het toezicht is geregeld.

Kiesgerechtigdheid referendum

Iedereen die mag stemmen bij Tweede Kamerverkiezingen is ook kiesgerechtigd bij referenda. Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet een kiezer de Nederlandse nationaliteit hebben, 18 jaar of ouder zijn en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht. Zie Wet raadgevend referendum art. 18 en Kieswet art. B 1.

Deze eisen gelden ook voor inwoners van het Caribische deel van Nederland; de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Nederlandse inwoners van de andere landen van het Koninkrijk der Nederlanden, de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten, kunnen alleen stemmen als zij ten minste 10 jaar ingezetene van Nederland zijn geweest of in Nederlandse openbare dienst op één van deze eilanden werkzaam zijn (evenals hun partner en kinderen). Voldoet een kiezer aan deze eisen, dan kan hij zich bij de gemeente Den Haag laten registreren als ‘kiezer in het buitenland’.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.


Hoe werkt stemmen?

Nog nooit eerder gestemd of weet u niet precies hoe u kunt stemmen? Op www.hoewerktstemmen.nl vindt u een online module met uitleg over het stemproces, zodat u al van tevoren weet hoe dit verloopt. Doordat de teksten worden voorgelezen kunnen ook mensen die niet kunnen lezen of schrijven de module gebruiken.

Stemmen voor mensen met dementie

Iedereen van 18 jaar en ouder mag zijn stem uitbrengen, ook mensen met dementie en/of een handicap. Naar de stembureaus zijn flyers ‘Hoe herkent u iemand met dementie?’ gestuurd.

Zolang iemand kan en wil stemmen en ook duidelijk kan aangeven op welke partij hij wil stemmen, kan dat. Om hierbij te helpen geven wij graag wat tips.

Alzheimer Nederland heeft een video gemaakt. In deze video krijgt u tips voor de stappen die u het beste kunt doorlopen bij het stemmen. Deze video is gedeeld met alle stembureaus in Nederland. Want alleen zo kunnen we het mensen met dementie, die graag willen stemmen, het zo gemakkelijk mogen maken. 

Stemmen in 10 stappen

1. Overhandig uw stempas op het stembureau aan de stembureauleden. Het stembureaulid controleert hierna uw identiteitsbewijs.

2. U krijgt vervolgens een stembiljet waarop u uw stem gaat uitbrengen.

3. Geef bij het stembureaulid aan dat u dementie heeft en mogelijk meer tijd nodig heeft.

4. Is u duidelijk hoe het stembiljet werkt? Overleg zo nodig nog even en ga dan naar het stemhokje.

5. Uw metgezel mag niet mee het stemhokje in om u te helpen, ook niet omdat u dementie heeft, dit mag alleen als u lichamelijke problemen heeft.

6. Vouw het stembiljet in het stemhokje uit.

7. Zoek de naam van de kandidaat van uw keuze en maak het rondje voor deze naam rood.

8. Vouw het stembiljet dicht.

9. Doe het stembiljet in de daarvoor bestemde bus.

10. Maak er een leuk uitje van en sluit af met een kopje koffie/thee met uw metgezel.


Stemmen met een stempas én identiteitsbewijs

Om te mogen stemmen moet u uw stempas én een geldig legitimatiebewijs meenemen. Geldige legitimatiebewijzen bij deze verkiezingsdag zijn uw Nederlandse paspoort, identiteitskaart of rijbewijs dat op 21 maart 2018 maximaal 5 jaar is verlopen.

U mag dus een Nederlands paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat “geldig tot 22 maart 2013” of elke latere datum.

Met een geldige verblijfsvergunning of een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uit een lidstaat van de Europese Unie kunt u zich bij deze verkiezingen ook legitimeren.


Stempas kwijt of geen stempas ontvangen?

Dan kunt u schriftelijk of in persoon een vervangende stempas aanvragen. Download hieronder het aanvraagformulier.

pdf Verzoek om vervangende stempas (PDF, 20.14 KB)

Uw ingevulde schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.

Tot uiterlijk 20 maart 2018 tot 12.00 uur kunt u met een afspraak bij het kcc een vervangende stempas aanvragen. U dient dan persoonlijk langs te komen met uw deze verkiezingsdag geldige legitimatiebewijs.


U kunt zelf niet stemmen op 21 maart 2018?

Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen. Dit doet u door samen de achterkant van uw stempas in te vullen en deze stempas én een kopie van uw voor deze verkiezingsdag geldige legitimatie aan de gemachtigde mee te geven.

Wilt u vóór de verkiezingsdag de machtiging regelen of wilt u voor het referendum iemand machtigen die zelf niet in Bodegraven-Reeuwijk woonachtig is, dan moet u dat schriftelijk doen. Download hieronder het aanvraagformulier om een schriftelijke machtiging aan te vragen.

pdf Verzoek om volmacht (PDF, 30.51 KB)

Uw ingevulde schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.


In een ander gemeente uw stem uitbrengen?

Voor de gemeenteraadsverkiezingen kunt u alleen in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk stemmen.

Voor het referendum is het wel mogelijk om in een andere gemeente te stemmen.

U moet dan uw stempas voor het referendum laten omzetten naar een kiezerspas. Download hieronder het aanvraagformulier om een kiezerspas aan te vragen.

pdf Kiezerspas aanvragen (PDF, 20.52 KB)

Uw ingevulde schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 16 maart 2018 door de gemeente zijn ontvangen.

Tot uiterlijk 20 maart 2018 tot 12.00 uur kunt u met een afspraak bij het kcc een kiezerspas aanvragen. U dient dan persoonlijk langs te komen met uw voor deze verkiezingsdag geldige legitimatiebewijs.


Stembureaus

Op de pagina stembureaus woensdag 21 maart 2018 vindt u een overzicht van alle stembureaus waar u uw stem kunt uitbrengen. Direct weten welk stembureau bij u in de buurt is? Kijk dan op deze kaart.


Verkiezingsborden

Kijk voor een overzicht van de locaties van de verkiezingsborden op de pagina locaties verkiezingsborden.


Aanduiding politieke groepering boven een kandidatenlijst

Voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk kan een politieke groepering, die een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld (niet meer dan 35 letters of andere tekens), in een register in te schrijven. Lees verder.


Tijdelijk in het buitenland

Kiezers die zijn ingeschreven bij een gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba, maar op 21 maart 2018 tijdelijk in het buitenland verblijven, kunnen via een volmacht of per brief stemmen voor het raadgevend referendum. Voor de raadsverkiezingen kunnen kiezers die tijdelijk in het buitenland zijn alleen per volmacht stemmen. Lees verder.


Bekendmakingen

Alle bekendmakingen publiceren wij op de pagina Openbare kennisgevingen verkiezingen.