Verkiezingen

Op 20 maart 2019 vinden de gecombineerde provinciale staten en waterschapsverkiezingen plaats.

Wie mag stemmen

Om te mogen stemmen bij verkiezingen, moeten kiezers voldoen aan een aantal eisen. Voor alle verkiezingen geldt dat kiezers 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Kiezers voor de Provinciale Staten verkiezingen moeten de Nederlandse nationaliteit hebben. Kiezers voor de Waterschapsverkiezingen moeten op de dag van de kandidaatstelling in een waterschap wonen.

Waar kunt u stemmen

Er zijn 18 stembureaus in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Bekijk het overzicht van alle stembureaus. U kunt ook op de kaart kijken voor een stembureau bij u in de buurt.

Op wie kunt u stemmen

Uiterlijk 4 dagen voor de stemming, ontvangt u de kandidatenlijst. Op de kandidatenlijst kunt u zien op wie u kunt stemmen, vindt u de adressen en openingstijden van stemlokalen en staat aangegeven welke stemlokalen zo zijn gelegen of ingericht dat kiezers met lichamelijke beperkingen hun stem zoveel mogelijk zelfstandig kunnen uitbrengen.

De kandidatenlijsten worden ook bezorgd bij adressen waar een ja-nee of nee-nee sticker op de brievenbus is geplakt. 

Stempas en legitimatie

U ontvangt uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen 2 stempassen; één stempas voor de waterschapsverkiezingen en één voor de provinciale staten verkiezingen. Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan ontvangt u alleen een stempas voor de waterschapverkiezingen.

U moet zich in het stembureau identificeren als u komt stemmen. Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van de stemming. U kunt uw stem uitbrengen als het stembureau uw identiteitsbewijs heeft gecontroleerd en u een geldige stempas of een volmachtbewijs met identiteitsbewijs van de volmachtgever heeft.

Stempas kwijt?

Heeft u uw stempas na 6 maart niet ontvangen, of bent u uw stempas kwijtgeraakt? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Dit kan mondeling of schriftelijk.

Iemand gaat voor u stemmen (volmacht)

Kunt u niet stemmen omdat u bijvoorbeeld ziek bent of op vakantie in het buitenland bent? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. U kunt iemand machtigen bij alle verkiezingen via uw stempas of via een machtigingsfomulier. U mag zelf kiezen wie u machtigt. Diegene moet wel kiesgerechtigd zijn. De gemachtigde mag uw stem alléén gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen.

Ronselen van volmachten is strafbaar

Alleen uit eigen beweging mag een kiezer een volmacht geven. Het benaderen van kiezers met het verzoek een volmacht te verlenen is strafbaar. Dit heet ook wel rondelen van volmachten.

Bekijk hoe u iemand kunt machtigen om voor u te stemmen

Stemmen in een andere gemeente (kiezerspas)

Met een kiezerspas kunt voor de Tweede Kamerverkiezingen en de Europees Parlementsverkiezingen stemmen in heel Nederland. Voor de verkiezing van provinciale staten kunt u overal in uw provincie stemmen. Voor de verkiezingen voor het waterschap kunt u overal binnen uw waterschap stemmen.

Bij gemeenteraadsverkiezingen kunt u geen kiezerspas aanvragen. U kunt dan alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Lees meer over de kiezerspas.

Stemmen als u in het buitenland verblijft

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verblijven, bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie, kunnen toch hun stem uitbrengen. Dit kan alleen als ze ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente.

U kunt alleen voor Tweede Kamerverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen stemmen vanuit het buitenland. Dit doet u door een aanvraag in te dienen bij gemeente Den Haag. 

U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan voor alle verkiezingen.

Hulp bij stemmen

Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Fysieke beperkingen, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen.

Hulp bij het stemmen is echter alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. Als een kiezer vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of een lid van het stembureau.

Hulp aan kiezers met een verstandelijke handicap is niet toegestaan. Als personen met een verstandelijke handicap niet zonder hulp kunnen stemmen, wordt aangenomen dat zij niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.

Stemmen voor iemand met een verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om rechtshandelingen te verrichten voor iemand met een verstandelijke beperking? Deze geldt niet voor verkiezingen en wordt niet geaccepteerd.

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u een (onderhandse of schriftelijke) volmacht geven. Het initiatief hiervoor moet komen van de volmachtgever zelf. Hij moet de volmacht zelf ondertekenen.

E-learning voor kiezers met een verstandelijke beperking 
Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn verkiezingen in het algemeen ingewikkeld. Voor hen is een e-learningmodule ontwikkeld: www.hoewerktstemmen.nl .