Transitievisie Warmte

De verduurzaming van de warmtevraag noemen we de warmtetransitie. De warmtetransitie bestaat uit het isoleren en het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Warmtealternatieven voor aardgas verschillen vaak heel lokaal.

Net zoals in heel Nederland zijn we op weg naar een aardgasvrije gemeente in 2050. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat we dan geen aardgas meer gebruiken voor het verwarmen van onze gebouwen en huizen.

Alle gemeenten stellen dit jaar een Transitievisie Warmte op. Deze ligt nu ter inzage. Hierin wordt de route beschreven naar duurzame warmteoplossingen. De visie is het begin van de aanpak om steeds minder aardgas te gebruiken en stapsgewijs over te stappen op duurzame warmteoplossingen in onze gemeente.

We hebben samen met organisaties, bedrijven en inwoners uit Bodegraven-Reeuwijk in de visie onderzocht wat het meest logische warmtealternatief is per gebied in de gemeente en waar we kunnen starten met een nadere verkenning.

Voorlopige Transitievisie Warmte ter inzage

De hieronder te vinden voorlopige Transitievisie Warmte voor Bodegraven-Reeuwijk ligt ter inzage van 23 juni tot en met 3 augustus 2021. Dat betekent dat u uw reactie kunt geven op de visie. U kunt dit op verschillende manieren doen:

  • Digitaal met uw DigiD via www.bodegraven-reeuwijk.nl/zienswijze-indienen.
  • Schriftelijke zienswijzen richt u aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.
  • Mondelinge zienswijzen brengt u naar voren tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522.

De gemeente verzamelt alle vragen en zienswijzen en beantwoordt deze in een openbare Nota van Beantwoording. Hierbij wordt gereageerd op alle ingediende zienswijzen, en wordt ook aangegeven hoe deze verwerkt zijn in de nieuwe versie van de Transitievisie Warmte. Alle indieners zullen deze nota van beantwoording ontvangen. Op basis van alle reacties maakt de gemeente een definitieve versie. De visie wordt in september voorgelegd aan de gemeenteraad, die uiteindelijk een besluit neemt. 

Onze Transitievisie Warmte bestaat uit twee delen. Voor toelichting en achtergrondinformatie over de techniek, het proces en de keuzes is er het rapport Transitievisie Warmte. Daarnaast is er ook de Gebiedsatlas warmtetransitie. De gebiedsatlas geeft een overzicht van de uitkomsten per gebied, wat de uitkomst voor u betekent en de acties vanuit de gemeente.

pdf Voorlopige Transitievisie Warmte (PDF, 37.87 MB) pdf Gebiedsatlas Transitievisie Warmte (PDF, 4.19 MB)

Presentatie Transitievisie Warmte

Op 29 juni lichtte wethouder Kees Oskam de visie toe in een online presentatie. De gemeente vertelde welke keuzes er zijn gemaakt en hoe u kunt reageren op de concept Transitievisie Warmte. U kunt de bijeenkomst hier terugkijken. 

Aanpak: isoleren en verkenningsgebieden

De gemeente zet breed in op isolatie en voorbereiden op aardgasvrij. Deze algemene maatregelen stimuleren sluit aan bij de vele gebieden in de gemeente die op een individuele oplossing uitkomen (bijvoorbeeld volledig elektrische of hybride warmtepompen). De gemeente heeft al acties om inwoners te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning en dit aanbod zal steeds meer worden uitgebreid.

Uit de analyse komt in de visie een aantal gebieden naar voren die interessant zijn voor collectieve warmte oplossingen. Deze gebieden wil de gemeente de komende jaren als eerste verder onderzoeken om te komen tot concrete en uitvoerbare warmte-oplossingen.

U kunt op de warmtekaart ook zien of uw buurt of bedrijventerrein in een zogenaamd verkenningsgebied ligt. Als startgebieden voor 2022 zijn de Reeuwijk-Brug Oost en Groote Wetering en Broekvelden benoemd. Als de gemeenteraad de TVW vaststelt, is de volgende stap om allereerst verkenningen uit te voeren in die specifieke wijken.

Bekijk direct de warmtekaart

Voor meer gedetailleerde informatie over uw buurt, kijkt u in de gebiedsatlas. Die vindt u in de PDF hierboven.

Stapsgewijs en per buurt van het aardgas

De gemeente gaat na het besluit van de gemeenteraad samen met de bewoners en bedrijven in startgebieden onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De gemeente besluit na de verkenningsfase de vervolgstappen. Dat kan een Wijkuitvoeringsplan zijn. Dan moet er wel zicht zijn op voldoende ondersteuning (vanuit het Rijk) om de aanpak goed en zorgvuldig te kunnen uitvoeren.

Meer informatie

In de Week van de Duurzaamheid 2020 werden inwoners van de gemeente bijgepraat in een webinar over een aardgasvrij Bodegraven-Reeuwijk. Of bekijk hier de meest gestelde vragen:

pdf Meest gestelde vragen Transitievisie Warmte (PDF, 372.01 KB)