Vragen & Antwoorden project Hart in Bodegraven

Algemeen


Wat is het project ‘Hart in Bodegraven’?

Het project ‘Hart in Bodegraven’ is in 2018 ontstaan door een initiatief van vijf Bodegraafse inwoners. Met de naam ‘Hart in Bodegraven’ hebben zij zich gemeld bij de gemeente. Het basisidee voor dit initiatief was de herinrichting van een gedeelte van het centrum: een mooier, sfeervol en groener openbaar gebied creëren, met als doel meer bestedingen in het centrum. Het gaat om het gedeelte aan de noordzijde van de centrumbrug richting het kernwinkelgebied.

De gemeente heeft het initiatief ondersteund met de inschakeling van de landschapsarchitecten van Arcadis om hun ideeën concreet uit te werken. Dit heeft geresulteerd in ontwerpschetsen die in 2019 door de initiatiefgroep zijn gepresenteerd aan de inwoners, belanghebbenden, de gemeenteraad en het college van B&W.

In welke fase zit het plan nu?

Eind vorig jaar heeft de gemeente de opdracht gegeven aan Arcadis om de plannen te vertalen in een concept Definitief Ontwerp (DO). Een toelichting op dit concept DO vindt u op deze pagina en de video. Een concept DO betekent dat de plannen bijna gereed zijn, omdat is uitgezocht wat er technisch mogelijk is en binnen welke verwachte kosten dit gerealiseerd kan worden. Als laatste stap wordt alle belanghebbenden nu de mogelijkheid geboden eventuele opmerkingen of suggesties mee te geven.

Is er nog een rol voor de initiatiefgroep?

De initiatiefgroep heeft tot de realisatie een adviserende rol. De gemeente is en blijft als opdrachtgever verantwoordelijk voor alle ingeschakelde professionele partijen. Bij de uitvoering van het project, en ook bij de voorbereiding hiervan, is de gemeente het aanspreekpunt. De initiatiefgroep ondersteunt de gemeente bij de communicatie en het toelichten van plannen aan belangstellenden.

Welk gebied maakt onderdeel uit van het concept DO?

Het gebied waar het concept DO betrekking op heeft is de Marktstraat, Raadhuisplein, Nutspassage en Bouwsteeg.

Wat zijn de kosten van dit project?

De kosten voor de plannen zijn nu begroot op € 933.000,-- en passen hiermee binnen de begroting van de gemeente. De gemeenteraad heeft in september 2019 budget beschikbaar gesteld.

Zijn er ook plannen voor een herinrichting van de Oude Markt?

De initiatiefgroep heeft in samenwerking met de architect ook plannen gemaakt voor een herinrichting van de Oude Markt. De gemeenteraad heeft echter nog geen geld beschikbaar gesteld voor herinrichting van dit plein. Wel is alvast een eerste ontwerpschets gemaakt. Op basis van dit ontwerp blijkt er minder parkeercapaciteit zijn dan nu het geval is. Het college heeft daarom opdracht gegeven het ontwerp aan te passen en hierbij ook het Voorplein te betrekken. Op deze wijze kan worden gezocht naar een efficiëntere benutting van de parkeercapaciteit in balans met de gewenste vergroening. Indien de gemeenteraad besluit budget beschikbaar te stellen voor realisatie van dit gebied, zal te zijner tijd  ook hiervoor een concept DO ter inspraak aan de inwoners worden voorgelegd. Dit is dus een afzonderlijk traject. Het streven is deze ontwikkeling aan te laten sluiten op de realisatie van het plangebied ‘Hart in Bodegraven’.

Proces


Wat gebeurt er met mijn reactie op het concept Definitief Ontwerp?

Alle reacties worden verzameld en betrokken bij de uitwerking van het definitief ontwerp. Deze worden vastgelegd in een ‘Nota van beantwoording’. Bij alle reacties wordt een toelichting gegeven en vermeld of deze heeft geleid tot een wijziging en waarom. De Nota van beantwoording is openbaar. De reacties worden hierin geanonimiseerd.

Tot wanneer kan ik een reactie geven op het concept Definitief Ontwerp?

De inspraakmogelijkheid duurt zes weken en loopt van 24 juni t/m 2 augustus 2020. Daarna zijn reacties niet meer ontvankelijk.

Hoe dien ik een reactie in?

U kunt een mail sturen naar economie@bodegraven-reeuwijk.nl. Vermeld in het onderwerp ‘Inspraakreactie Hart in Bodegraven’.
 

Waarom wordt er geen inspraakavond georganiseerd?

In verband met de corona-maatregelen is het lastig om momenteel een bijeenkomst te organiseren voor een grote groep en hierbij de 1,5 meter afstand te waarborgen. Wel is het mogelijk een individuele afspraak te maken, zodat u een toelichting kunt krijgen op de plannen en er ruimte is vragen te stellen.

Ik heb vragen over plan en wil graag een afspraak, is dit mogelijk?

Neem via ons contactformulier contact met ons op. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen om een afspraak te maken.

Wanneer wordt dit project uitgevoerd?

Na de zomer wordt een Definitief Ontwerp vastgesteld waarin alle reacties zijn meegewogen. Hierna zal een aanbesteding plaatsvinden voor de uitvoering van het project. We streven er naar om uiterlijk begin 2021 de werkzaamheden aan te vangen. We schatten in dat de werkzaamheden enkele maanden vergen en deze rond de zomer zijn afgerond.  

Raadhuisplein


Wat zijn de belangrijkste onderdelen van het herinrichtingsplan?

De functie van het Raadhuisplein als verblijfsgebied wordt benadrukt door enkele aanpassingen. De Marktstraat wordt onderdeel van het Raadhuisplein en ingericht als voetgangers- en fietsgebied. De automobilist mag als gast passeren. Rond het gemeentehuis en ook plaatselijk tegen de gevel, vindt met plantsoenen en hagen vergroening plaats. Het gebied voor de vijver en restaurant De Buren wordt een paviljoenterras en krijgt een parkachtige uitstraling met bomen, planten, bloemen en halfverharding als bestrating.

Waar komen de nieuwe bomen op het plein?

Bij  het paviljoen komen meerdere bomen die het zicht op de stenen gevels van het gemeentehuis enigszins verbergen. Daarnaast beperken deze bomen geluidhinder. We streven er naar om ook aan de rand van het plein een drietal extra bomen te plaatsen om het ‘pleingevoel’ te versterken. De exacte locatie van de bomen is nog niet bekend. In overleg met de standplaatshouders en Evenementencommissie Bodegraven (ECB) zoeken we de komende periode naar een geschikte plek. De visualisaties hebben dus nog geen definitief karakter.

Kunnen evenementen en de weekmarkt blijven plaatsvinden op het Raadhuisplein na de herinrichting?

Ja, vanwege de gewenste extra bomen zal er vanzelfsprekend iets minder pleinruimte zijn om evenementen te faciliteren.

Blijven de bankelementen op het plein staan?

Ja, de bankelementen die vorig jaar zijn geplaatst blijven staan.

Wat is er gebeurd met het ontwerp uit 2018 voor herinrichting van het Raadhuisplein?

In 2018 is, nog voordat ‘Hart in Bodegraven’ actief was, een herinrichtingsplan opgesteld voor het Raadhuisplein. Deze is destijds opgeknipt in een ‘basisvariant’ en een ‘droomvariant’. De ‘basisvariant’ is in 2019 deels gerealiseerd door het plaatsen van negen verplaatsbare bankelementen met plantenbakken. De ‘droomvariant’ bestond uit het versmallen en verleggen van de Marktstraat, het verkleinen van de aanwezige vijver en het toevoegen van een speelelement voor kinderen. De verlegging van de Marktstraat is betrokken bij de uitwerking van ‘Hart in Bodegraven’. Het verkleinen van de aanwezige vijver bleek te kostbaar. Voor een speelelement wordt nu invulling gegeven door het plaatsen van een speelelement met evenwichtsbalken en grote keien tussen het gemeentehuis en terras van De Buren.

Marktstraat


Wat zijn de belangrijkste onderdelen van het herinrichtingsplan?

De Marktstraat vormt de entree naar het kernwinkelgebied. In het ontwerp komt het trottoir en de rijbaan op één niveau te liggen vanaf de brug tot het gemeentehuis.  De stoepranden worden weggenomen, waardoor het de status van verblijfsgebied voor voetgangers en fietsers krijgt. De auto’s zijn ‘te gast’ Daarnaast worden er plantsoenen en hagen aangebracht. De bomen worden  verwijderd en herplaatst teneinde de mooie gevel van de Lutherkerk zichtbaar te maken en groene zichtlijnen te realiseren. Ook worden enkele plantsoenen aangelegd. De Marktstraat wordt ter hoogte van het Raadhuisplein versmalt en enigszins verlegd in westelijke richting. Het plein krijgt daarmee meer statuur en de horecagelegenheden aan de oostzijde meer terrasruimte. Deze verlegging van de weg is momenteel al in uitvoering naar aanleiding van eerdere besluitvorming.

Veranderd het aantal parkeerplaatsen voor auto’s in de Marktstraat?

Nee, het aantal parkeerplaatsen voor auto’s verandert niet. De parkeerplaatsen komen ongeveer op dezelfde plek terug.

Nutspassage/Bouwsteeg


Wat zijn de belangrijkste onderdelen van het herinrichtingsplan?

Beide stegen worden verfraaid met ‘groene’ sluiers die vanaf de gevels over de steeg heen hangen. In overleg met de eigenaren wordt daarnaast beoogd om de storende objecten (hekken) te verwijderen uit de Nutspassage en hiermee een pleintje te creëren. De stegen zullen worden bestraat met een loper van keitjes tussen klinkerverharding. De entrees naar het Raadhuisplein (vanaf Nutspassage) en aansluiting op de Kerkstraat worden hierdoor verfraaid.