Voorstel voor rendabeler en toekomstbestendiger Evertshuis

Publicatiedatum: 
17 jul 2020
Vandaag boog het college van B&W zich over een voorstel rond het Evertshuis. Centraal staat hierbij: de alternatieve aanwendingsmogelijkheden van het Evertshuis.

Het externe bureau Synarchis deed hier onderzoek naar en gaf drie scenario’s om de maatschappelijke voorzieningen van het Evertshuis rendabeler en toekomstbestendiger te maken. Het college van B&W kiest voor scenario 1 (lichte variant). Indachtig de doelstelling van het geschonken bedrag van Notaris Everts om zorg te dragen voor een cultuurhuis in Bodegraven springen er twee zaken bij dit scenario uit:

  1. Het herbestemmen van de zolder als het Kaasmuseum hieruit vertrokken is. De zolder zou bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor presentaties, trainingen of het geven van cursussen.
  2. Het beter benutten van de bibliotheek, al dan niet in combinatie met foyer en horeca.

Scenario’s 2 en 3 gaan meer in op ingrijpende veranderingen als het gaat om het gebruik van het gebouw in relatie tot de technische ingrepen die daar voor nodig zijn. Bijvoorbeeld door zorgappartementen, huisvesting voor ouderen of jongeren in het Evertshuis onder te brengen of meer kantoorfuncties met een maatschappelijk karakter.

Het college van B&W zal nog voor het zomerreces in een raadsinformatiebrief haar keuze voorleggen aan de gemeenteraad met daarbij de onderliggende stukken. Het is uiteraard aan de gemeenteraad om hier uiteindelijk een keuze in te maken.