Verwacht tekort sociaal domein vraagt om actie en bijsturing

Publicatiedatum: 
24 apr 2019
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk verwacht over 2018 een tekort van € 3,5 miljoen voor het sociaal domein. Het tekort doet zich voor op de Jeugdzorg en raakt de financiële positie van de gemeente. Met maatregelen voor jeugdhulp en inzet op jeugdbescherming wordt gestreefd naar een kentering van de trend.

Ondanks het tekort hebben diverse initiatieven de afgelopen jaren hun vruchten afgeworpen, zoals Welzijn op recept en het samenbrengen van de expertises Jeugd en Wmo in het Sociaal Team. De maatregelen hebben ertoe geleid dat zowel huisartsen als het Sociaal Team beter samenwerken en doelgerichter en kostenbewuster kunnen verwijzen. Het Sociaal Team en de huisartsen helpen steeds meer jeugdigen tegen lagere kosten.

Toename jeugdbeschermingsmaatregelen

Tegelijkertijd stijgt het zorgvolume van jeugdigen met een rechterlijke maatregel aanzienlijk. In twee jaar tijd is het aantal cliënten verdubbeld. De gemeente heeft geen invloed op de toewijzing en behandeling van jeugdbescherming. De toename van jeugdigen met een jeugdbeschermingsmaatregel en daaraan verbonden zorg is zorgelijk en staat in schril contrast met de transformatiegedachte, waarbij we zoveel mogelijk lokaal willen organiseren.

Te weinig middelen

Voor de uitvoering van de Jeugdzorg ontvangt de gemeente geld van de Rijksoverheid. Dit geld wordt verdeeld volgens een objectief verdeelmodel. Bodegraven-Reeuwijk behoort tot de gemeenten in Nederland die het laagste bedrag per jeugdige ontvangen. Tegelijkertijd heeft Bodegraven-Reeuwijk regionaal gezien een hoger zorggebruik per jeugdige. Dit betekent dat de gemeente te weinig middelen ontvangt om haar verantwoordelijkheid en taken in de Jeugdzorg te volbrengen.

Stroppenpot

De lage Rijksbijdrage is een probleem dat is herkend en erkend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG. Voor compensatie van de tekorten in 2016 en 2017 is een stroppenpot in het leven geroepen, waar Bodegraven-Reeuwijk een succesvolle aanvraag voor heeft gedaan.

Nieuw verdeelmodel

In 2021 stelt de Rijksoverheid een nieuw objectief verdeelmodel in werking voor de verdeling van de gelden. “We kunnen het ons, gezien de financiële impact die het tekort heeft, niet veroorloven om af te wachten wat een nieuw verdeelmodel onze gemeente oplevert. De zorgelijke ontwikkelingen rondom de toewijzing naar jeugdbescherming vragen om actie en bijsturing”, aldus wethouder Robèrt Smits (Jeugdzorg).