Vastgesteld wijzigingsplan Schinkeldijk 6, Reeuwijk

Publicatiedatum: 
13 dec 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken ingevolge artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 27 november 2018 het wijzigingsplan Schinkeldijk 6, Reeuwijk hebben vastgesteld. Het plan betreft het wijzigen van de bedrijfsbestemming in een bestemming wonen.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 13 december 2018 tot en met donderdag 24 januari 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.Schinkeldijk6-WP80;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (Wijzigingsplan Schinkeldijk 6, Reeuwijk);
  • op papier tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl

Beroep

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het wijzigingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 14 december 2018.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerp wijzigingsplan;
  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op 25 januari 2019. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Besluit vaststellen hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben het volgende besluit genomen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de Schinkeldijk 6 te Reeuwijk.

Dit besluit en de daarbij behorende stukken kunt u vanaf 13 december 2018 gedurende zes weken inzien bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2018217782.

Beroep

Belanghebbenden die het niet eens zijn met het besluit kunnen binnen zes weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen wanneer u gereageerd heeft op het ontwerpbesluit of als u dat buiten uw schuld niet heeft gedaan.

De termijn begint op de dag na het ter inzage leggen van het besluit. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

U kunt ook digitaal beroep indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie over het digitaal indienen van beroep.

Aan de behandeling van een beroep zijn kosten verbonden.

Het indienen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

Voorlopige voorziening

Hebt u een beroepschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw beroep niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

pdf WP Schinkeldijk 6 Reeuwijk-Tempel toelichting en regels (PDF, 5.56 MB)

 

pdf Verbeelding Schinkeldijk 6 (PDF, 183.92 KB)

 

pdf Hogere waarden (PDF, 92.37 KB)

 

pdf Akoestisch onderzoek wegverkeerlawaai (PDF, 1.15 MB)

 

pdf Besluit (PDF, 657.93 KB)