Vastgesteld bestemmingsplan “Oukoopsedijk 10” ter inzage

Publicatiedatum: 
5 dec 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 21 november 2018 het bestemmingsplan ‘Oukoopsedijk 10’ heeft vastgesteld.

Het plan betreft het vervangen van de voorheen monumentale boerderij aan de Oukoopsedijk 10 in Reeuwijk en het realiseren van een woning in het kader van de ruimte voor ruimte-regeling. De boerderij is in een zeer slechte bouwkundige staat, waardoor behoud niet meer mogelijk is. Er is daarom een plan ontwikkeld voor nieuwbouw van de boerderij, waarbij recht wordt gedaan aan de bestaande boerderij. De extra woning op het erf wordt uitgevoerd als een zogenaamde schuurwoning, zodat deze aansluit bij een boerenerf.

Specifieke welstandscriteria

Om te garanderen dat de boerderij, de schuurwoning, eventuele bijgebouwen en ook de inrichting van het erf van hoge beeldkwaliteit zijn, wordt er enerzijds een inrichtingsplan aan het bestemmingsplan gekoppeld en anderzijds zijn er specifieke welstandscriteria opgesteld. De welstandscriteria zijn tegelijkertijd met het bestemmingsplan (21 november 2018) door de gemeenteraad vastgesteld.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 6 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl/

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 7 december 2018.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op 18 januari 2019. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

pdf Bestemmingsplan Oukoopsedijk 10 incl_bijlagen.pdf (PDF, 19.23 MB)

 

pdf Raadsbesluit bestemmingsplan Oukoopsedijk 10 (PDF, 567.65 KB)