Uitwerkingsplan “Breevaart, Oude Tol fase III - Hooiweide 2018” vastgesteld

Publicatiedatum: 
5 jul 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.9a, en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij bij besluit van 12 juni 2018 het uitwerkingsplan Breevaart, Oude Tol fase III - Hooiweide 2018 hebben vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied is gelegen in het plan Oude Tol in Reeuwijk Brug, ten noorden van de MFA Oude tol. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Moerweide in het noorden, de Meentweide in het westen en de Hooiweide in het zuiden en oosten. Het plan maakt de realisatie van 20 (rij-/hoek)woningen mogelijk.

Ter inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan met de hierbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 5 juli 2018 tot en met woensdag 16 augustus 2018 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

De bronbestanden van het uitwerkingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Beroep

Tegen het vastgestelde uitwerkingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het uitwerkingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 6 juli 2018.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze over het ontwerp uitwerkingsplan bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen;

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op 16-8-2018. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het uitwerkingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.