Uitwerkingsplan “Breevaart, Oude Tol fase III-Breevaartzone 2019” (gewijzigd) vastgesteld

Publicatiedatum: 
27 jun 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.9a, en artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij bij besluit van 23 april 2019 het uitwerkingsplan ‘Breevaart, Oude Tol fase III – Breevaartzone 2019’ hebben vastgesteld.

Plan(gebied)

Het plangebied is gelegen in het plan Oude Tol in Reeuwijk Brug. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Oudeweg in het noorden, de Breevaart in het westen, de Broekweide in het oosten en de fietsbrug over de Breevaart in het zuiden. Het plan maakt de realisatie van 36 woningen en een kantoor mogelijk. Ten opzichte van het ontwerpplan is het plan gewijzigd vastgesteld, waarbij in de planregels het begrip “kwetsbaar object” is toegevoegd en binnen de regeling ‘Gemengd’, kwetsbare objecten zijn uitgesloten. Daarnaast is de dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ aangepast n.a.v. een zienswijze van de Gasunie.

Ter inzage

Het vastgestelde uitwerkingsplan, met de hierbij behorende stukken, ligt vanaf donderdag 27 juni 2019 tot en met donderdag 8 augustus 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.OudeTolBreevaartz-UP80;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/overzicht-ruimtelijke-plannen (Uitwerkingsplan Breevaart, Oude Tol fase III – Breevaartzone 2019);
  • op papier en digitaal tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het uitwerkingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Beroep

Tegen het vastgestelde uitwerkingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het uitwerkingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 28 juni 2019.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend;
  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze over het ontwerp uitwerkingsplan bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen;
  • belanghebbenden die zich niet kunnen verenigen met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op 9-8-2019. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het uitwerkingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Besluit vaststellen hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben het volgende besluit genomen:

- het vaststellen van hogere geluidswaarden voor de locatie Breevaart in Reeuwijk.

Het besluit is bij de Omgevingsdienst Midden-Holland geregistreerd onder kenmerk 2018147661.

Ter inzage

Het besluit met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 27 juni 2019 tot en met donderdag 8 augustus 2019 ter inzage bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Voor inzage kunt u tijdens openingsuren terecht in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts). Voor inzage buiten de openingsuren kunt u een afspraak maken.

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de motivering van het beroep bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent.

Een beroepschrift kan ook digitaal worden ingediend op https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Het indienen van beroep betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

Voorlopige voorziening

Indien er een spoedeisend belang is, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ondertekend en moet ten minste uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van dit besluit en de motivering van het verzoek bevatten. Verder verzoeken wij een kopie van het bestreden besluit mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer en e-mailadres u bereikbaar bent. Er kan alleen een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend als ook beroep is ingesteld.

Een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden aangevraagd op https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Aan de behandeling van een beroep en een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden Indien u van plan bent een voorlopige voorziening aan te vragen, kunt u ook contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is dan misschien niet meer nodig.