Speciaal Basis Onderwijs (SBO)

Voordat u leerlingenvervoer aanvraagt, is het goed om te weten of uw kind in aanmerking komt en wat belangrijk is om bij de hand te hebben voordat u de aanvraag doet. Daarbij informeren wij u graag alvast over de voorwaarden en mogelijkheden.

Direct weten of uw kind in aanmerking komt?

Bekijk in één oogopslag of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer met behulp van het stroomschema.

Meerjarenbeschikking

Leerlingen die een SBO school bezoeken kunnen vanaf 4 jaar -en zolang er geen wijzigingen plaatsvinden- een meerjarenbeschikking krijgen tot en met 10 jaar.

Zit uw kind in groep 7/8?

Vanaf groep 7/8 stimuleren wij deelname aan 'De Reiskoffer' zoveel mogelijk om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang naar het voortgezet onderwijs.

Wat is De Reiskoffer?

De Reiskoffer is de verzamelnaam voor drie reisondersteunende producten. Daarmee willen we uw kind de mogelijkheid bieden om zelfstandig van en naar school te leren reizen.

Uw kind kan deelnemen aan De Reiskoffer als blijkt uit de verklaring van school en/of uit een gesprek met u als ouder of verzorger dat uw kind met extra ondersteuning kan leren om zelfstandig met het openbaar vervoer of met de fiets naar school te reizen.

Co-ouderschap

Wanneer er sprake is van co-ouderschap, waarbij uw kind in twee verschillende gemeenten verblijft moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Het moet gaan om vaste dagen in de week.

Vervoersverklaring

Uw kind heeft een vervoersverklaring nodig vanaf 11 jaar. De school vult deze verklaring voor u in. 

Inkomensverklaring / eigen bijdrage

Is uw gezamenlijk inkomen lager dan het drempelbedrag? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voeg hiervoor wel een bewijs (inkomensverklaring) toe bij de aanvraag.

Een eigen bijdrage wordt ook niet in rekening gebracht als uw kind een handicap of beperking heeft waardoor hij of zij niet zelfstandig -en ook niet met begeleiding- met het openbaar vervoer kan reizen.

Een inkomensverklaring kunt u online aanvragen (en uitprinten) via Mijn Belastingdienst. U moet hiervoor inloggen met uw DigiD.

Verantwoordelijkheid ouders /begeleiding

U bent als ouder en of verzorger te allen tijde verantwoordelijk voor het schoolbezoek en de begeleiding van uw kind(eren). Wanneer het begeleiden van uw kind door u als ouder of verzorger onmogelijk is, dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zou leiden, kan uw kind in aanmerking komen voor taxivervoer.

Ongewenst gedrag tijdens vervoer

Als ouder/verzorger bent u te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind in de (taxi)bus. U moet uw kind(eren) instrueren zich zo te gedragen, dat tijdens het vervoer geen ongeregeldheden ontstaan. In de informatiebrochure van de vervoerder staat verwoord wat er wordt verwacht van de leerling die vervoerd wordt. Is er toch sprake van overlast dan wordt er een protocol toegepast.

Opstapplaatsen

Bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt gebruik gemaakt van opstapplaatsen. De leerlingen worden vanaf een centrale opstapplaats met de taxi of bus vervoerd. De leerlingen worden dus niet thuis voor de deur opgehaald, maar zij dienen zich, al dan niet onder begeleiding van de ouder/verzorger, te begeven naar de door de gemeente aangewezen opstapplaats.

Niet alle leerlingen kunnen vervoerd worden vanaf de opstapplek. Te denken valt dan aan leerlingen die rolstoelgebonden zijn of die om medische redenen niet naar een opstapplaats kunnen.

Vervoer na schooltijd

De gemeente heeft de zorgplicht voor het vervoer tussen huis en school en terug. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het vervoer naar naschoolse activiteiten, buitenschoolse opvang, een oppasadres, of medische behandeling, etc. Hiervoor is het leerlingenvervoer niet bedoeld.

Als uw kind ziek wordt of om een andere reden niet op school kan blijven tot het einde van de schooldag, dan bent u zelf verantwoordelijk voor vervoer. Het is niet mogelijk tussentijds een taxi in te zetten.

Eigen vervoer

Als u uw kind zelf wenst te (laten) vervoeren, is toestemming van het college nodig. Een belangrijke maatstaf voor toestemming kan zijn dat de bekostiging van het vervoer door de ouders voor de gemeente goedkoper is. Daarvan is in ieder geval geen sprake als de leerling in aanmerking komt voor een voorziening in de vorm van aangepast vervoer en er nog plaats beschikbaar is in een busje dat toch al rijdt.

Leerlingenvervoer aanvragen

U kunt online uw aanvraag indienen voor leerlingenvervoer, houd daarbij uw DigiD inloggevens bij de hand.

Start de aanvraag