Reeuwijk Raadhuisweg-Zoutmansweg

De Raadhuisweg-Zoutmansweg wordt opnieuw ingericht. De dorpsroute van Reeuwijk-Brug wordt veiliger en overzichtelijker.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt al jaren aan verbetering van de leefbaarheid op en om de Raadhuisweg en Zoutmansweg. In 2016 is daarom de Reeuwijkse Randweg aangelegd. Deze nieuwe route is bedoeld voor doorgaand verkeer van de A12 en Reeuwijk naar Gouda en vice versa. De Randweg ontlast de Raadhuisweg-Zoutmansweg die zo een dorpse route kan worden. De gemeenteraad heeft op 30 januari 2019 gekozen voor herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg.

Tot aan de herinrichting in 2020 wordt een aantal maatregelen genomen op de Raadhuisweg/Zoutmansweg en proeven gedaan om snelheid terug te brengen en het aantal voertuigen te reduceren. Direct aanwonenenden worden met nieuwsbrieven op de hoogte gehouden over de ingrepen, de resultaten en eventuele vervolgmaatregelen.

pdf Nieuwsbrief Raadhuisweg Zoutmansweg okt 2019 (PDF, 4.68 MB)

Wat hebben we tot nu toe gedaan

In de verwachting dat verkeer hierdoor wat snelheid gaat terugnemen plaatste de gemeente in de week van 14 augustus langs de Raadhuisweg een aantal opvallende items: Traffic Teddys (plastic beren met een 30km/u-bord in hun hand), vlaggen en bloembakken aan de lantaarnpalen. Op 5 november zijn de 'flower towers' (grote bloembakken) langs de weg beplant met winterbloeiers. In de week van 25 november worden ook de planten uit de 'flower baskets' (hangend aan de lantaarnpalen) vervangen door winterbloeiers.

Minder voertuigen

Op dit moment is de doelstelling ervoor te zorgen dat minder voortuigen gebruikmaken van de route Raadhuisweg-Zoutmansweg. Door middel van aanvullende maatregelen wil de gemeente ervoor zorgen dat de verkeersintensiteit wordt teruggedrongen tot maximaal 4.700 voertuigen per dag en een piekintensiteit van 400 voertuigen per uur. Dit is nodig om tot de gewenste, dorpse inrichting te komen. Hiervoor staan diverse ontwikkelingen op de planning.

Proefopstelling

De nieuwe dorpsroute over de Raadhuisweg-Zoutmansweg is eerder ingericht als 30 kilometerzone. Deze eerste inrichting bleek niet afdoende. Zowel het aantal voertuigen als de snelheid bleven te hoog. Met een proefopstelling is vervolgens geprobeerd de verkeerssituatie te verbeteren. Ook deze proefopstelling voldeed niet aan de voorwaarden van een dorpsroute, onder meer omdat fietsers zich niet veilig voelden op de rijbaan.

Definitieve inrichting

De gemeente wil nu komen tot een definitieve inrichting van de Raadhuisweg-Zoutmansweg. De gemeenteraad heeft unaniem gekozen voor een dorpse inrichting waarbij de rijbaan niet wordt verbreed en fietsstroken op de rijbaan komen. Het voet-/fietspad langs de Breevaart kan daarbij op termijn worden ingericht als voetpad. De raad stelt als voorwaarde aan deze variant dat de verkeersintensiteit op het traject moet afnemen tot 4.700 motorvoertuigen per dag. Tot dit aantal is bereikt wordt het pad langs de Raadhuisweg-Zoutmansweg nog gebruikt als fietspad.

Maatregelen

1. Meten

Maart 2019: Verkeerstelling en kentekenonderzoek

Om inzicht te krijgen in de huidige situatie zijn in maart van dit jaar metingen gedaan naar de verkeersintensiteit. Mede door de aanleg van de Reeuwijkse Randweg is het aantal voertuigen op de Raadhuisweg/Zoutmansweg al flink afgenomen. Gemiddeld is de verkeersintensiteit nu 5.000 voertuigen per dag. Hiermee zitten we dus al dichtbij de gewenste 4.700 motorvoertuigen per dag.

Zoutmansweg: Uit de laatste meting blijkt dat de verkeersintensiteit sinds de aanleg van de Randweg gedaald is naar ongeveer 6.200 voertuigen; een daling van bijna 60%.

Raadhuisweg, Zoutmansweg – Groen van Prinstererlaan. Hierbij wordt een gemiddelde verkeersintensiteit over 2 meetpunten gemeten van ongeveer 4.350 voertuigen; dit is ruim onder de gestelde 4.700.

Raadhuisweg, Groen van  Prinstererlaan – Oudeweg. Uit de laatste meting blijkt dat de verkeersintensiteit gedaald is naar ongeveer 5.350 voertuigen; een daling van bijna 67%.

Piekintensiteit

De door de gemeenteraad gestelde piekintensiteit van maximaal 400 motorvoertuigen per uur wordt op het grootste deel van de weg behaald. Op andere delen zijn we er bijna.

Zoutmansweg: piek tijdens de ochtendspits nihil (403 voertuigen) en tussen 12.00 en 18.00 uur (variërend van 413 tot 503). 

Raadhuisweg, Groen van  Prinstererlaan – Oudeweg. Piek alleen tijdens de avondspits (van 409 tot 436).

Na zomer 2020: Tweede verkeerstelling
We voeren opnieuw een verkeerstelling uit na de werkzaamheden aan de Treebord, die tot de zomer 2020 plaatsvinden. Na de tweede verkeerstelling besluit het college tot de definitieve inrichting of eventuele vervolgmaatregelen.

Fysieke maatregelen

De volgende fysieke maatregelen worden onderzocht en verder uitgewerkt:

  • Het starten van een pilot door het invoeren van de zogenaamde N2-maatregel op de Goudsestraatweg (eenrichtingsverkeer). Inzet hierbij is om het doorgaand verkeer van Gouda naar de A-12 te ontmoedigen. Het besluit hierover wordt in het derde kwartaal van dit jaar voorzien.
  • Aanbrengen van een onderbord bij het ‘pad van alles’ om snorfietsen naar de rijbaan te verwijzen.
  • Traffic Teddy's  bloembakken en vlaggen plaatsen.

2. Eerste stappen naar de definitieve inrichting:

Het versterken van de poortwerking bij de entrees van de dorpsroute Raadhuisweg/Zoutmansweg moet ervoor zorgen dat het doorgaand verkeer op deze locaties te ontmoedigen. Het moment van uitvoeren is afhankelijk van de technische uitvoerbaarheid in relatie tot de wegafsluitingen in de omgeving.

Zomer 2019: Eerste aanpassingen
In afwachting van de definitieve herinrichting volgens de dorpse variant wordt het voet-/fietspad langs de Raadhuisweg en Zoutmansweg als onverplicht fietspad aangewezen. Ook wordt de voorrangsregeling op de kruisingen aangepast. Auto’s blijven op de rijbaan geparkeerd staan.

Zomer 2019 – zomer 2020: Herinrichting Treebord
In deze periode wordt het Treebord heringericht. Dit zorgt voor extra verkeer op de dorpsroute. De vereiste afname van de verkeersintensiteit is tot de zomer van 2020 niet haalbaar.

3. Handhaven

Zomer 2019
Handhaving is een van de middelen om gedrag te beïnvloeden, oftewel te sturen op het terugdringen van voertuigen die niet op deze route thuis horen. Door met de chauffeurs in gesprek te gaan kunnen voorlichting en handhaving elkaar snel opvolgen en kan het ongewenste verkeergedrag sneller worden teruggedrongen. De handhavingsmogelijkheden worden in overleg met de politie verkend.

4. Bedrijfsleven

Zomer 2019
Vrachtwagens zijn onderdeel van de verkeersstroom. Met name ondernemers kunnen invloed hebben op de route die hun leveranciers en/of eigen voertuigen door het dorp kiezen. We gaan met hen gericht gesprekken aan om te bekijken welke mogelijkheden er zijn voor een aangepaste route.

5. Gedragsbeïnvloeding

Zomer 2019
Uit het onderzoek blijkt dat de sleutel om tot de gewenste situatie te komen bij het doorgaand verkeer ligt. Ongeveer 1.100 voertuigen gebruiken de route dagelijks als doorgaande route. Dit is voornamelijk gewoontegedrag. We willen proberen om mensen te “verleiden” om een andere route te kiezen. Er wordt onderzocht of we dit samen met scholen en/of andere betrokkenen vorm kunnen geven.

Afsluiting Treebord

In de periode dat de Treebord is afgesloten wordt breed ingezet om de verkeersintensiteit verder te reduceren van 5.000 motorvoertuigen naar 4.700. Ook zetten we ons in om de piekintensiteiten op de resterende delen verder te verlagen. Eind 2020 wordt er over de definitieve inrichting besloten. We houden u via berichten in de krant en op onze website verder op de hoogte van de ontwikkelingen op de Raadhuisweg/Zoutmansweg en zullen u via deze kanalen informeren over wanneer er bijeenkomsten worden gepland.

De komende twaalf maanden wordt het drukker op de Raadhuisweg/Zoutmansweg vanwege de afsluiting van de Treebord. We zijn alert op de ontwikkelingen die zich in verband hiermee voordoen. Enerzijds zorgt dit voor een onaantrekkelijke route voor doorgaand verkeer, anderzijds zullen inwoners uit Reeuwijk dit als hinder ervaren. We monitoren de situatie, kijken naar verschillende belangen en nemen zo nodig maatregelen. Tegelijk roepen we de weggebruikers ook op om rekening te houden met de situatie en vragen we om hierin begrip en geduld te hebben.