Ontwerpbestemmingsplan Schinkeldijk 3 Reeuwijk - Tempel ter inzage

Publicatiedatum: 
29 nov 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 29 november 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Schinkeldijk 3, Reeuwijk - Tempel” ter inzage wordt gelegd.

Bestemmingsplan

Het plan betreft uitbreiding van de bestemming maatschappelijk ten behoeve van de aanleg van een parkeerterrein bij de begraafplaats. Daarnaast is ten zuiden van de Schinkeldijk 9 op een perceel ter grootte van circa 800 m² een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om hier een compensatiewoning mogelijk te maken, nadat elders in het buitengebied van de gemeente voormalige agrarische bedrijfsbebouwing is gesloopt en/ of sierteeltgronden buiten de sierteeltcontour zijn gesaneerd overeenkomstig de in de wijzigingsbevoegdheid opgenomen voorwaarden. De overige gronden behouden de agrarische bestemming overeenkomstig het nu geldende bestemmingsplan.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken liggen van donderdag 29 november 2018 tot en met woensdag 9 januari 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BPschinkeldijk3-BP40;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (ontwerpbestemmingsplan “Schinkeldijk 3, Reeuwijk – Tempel”);
  • op papier en digitaal tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.