Ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied 2019” ter inzage

Publicatiedatum: 
21 mrt 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 21 maart 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied 2019” inclusief de hierbij horende “Voortoets Wet milieubescherming” voor vijf herzieningen met betrekking tot bouwvlakken van agrarische bedrijven ter inzage wordt gelegd.

Vanwege een technische fout in het bestand op de website www.ruimtelijkeplannen.nl wordt het bestemmingsplan opnieuw ter inzage gelegd.

Het plan betreft de wijziging van de volgende percelen:

 • Buitenkerk 57a, Bodegraven;
 • Dammekant 52-54, Bodegraven;
 • Dammekant 83/89, Bodegraven;
 • Zuidzijde 66/74, Bodegraven;
 • Hoogeind 17, Driebruggen;
 • Kaagjesland 62-64, Reeuwijk;
 • Meije 6, Bodegraven;
 • Meije 16-18, Bodegraven;
 • Meije 48, Bodegraven;
 • Meije 83, Bodegraven;
 • Meije 87/89, Bodegraven;
 • Meije 113/115, Bodegraven;
 • Meije 125/127, Bodegraven;
 • Meije 129, Bodegraven;
 • Noordzijde 126, Bodegraven;
 • Noordzijde 126b, Bodegraven;
 • Oud Bodegraafseweg 87, Bodegraven;
 • Oud Bodegraafseweg 93, Bodegraven;
 • Oud Bodegraafseweg 101, Bodegraven;
 • Oud Bodegraafseweg 108/110, Bodegraven;
 • Oosteinde 14, Waarder
 • Tempeldijk 9a, Reeuwijk;
 • Weijland 16, Nieuwerbrug aan den Rijn;
 • Weijland 27, Nieuwerbrug aan den Rijn;
 • Weijpoort 11, Nieuwerbrug aan den Rijn;
 • Weijpoort 12, Nieuwerbrug aan den Rijn;
 • Weijpoort t.o. 48, Nieuwerbrug aan den Rijn;
 • Zuidzijde 116, Bodegraven

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 21 maart 2019 tot en met woensdag 1 mei 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

 • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BuitengebiedHrz19-BP40;
 • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplannen Buitengebied 2019);
 • op papier tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Voortoets Wet natuurbescherming

Onderdeel van de documenten die ter visie worden gelegd is ook de ‘Voortoets Wet natuurbescherming – wijzigingen bestemmingsplannen Buitengebied Noord en Buitengebied West’. Aanleiding hiervoor is het voornemen van de gemeente tot een vijftal wijzigingen van bouwvlakken voor agrarische bedrijven, die deel uitmaken van deze partiële herziening. De wijzigingen hebben betrekking op de adressen:

 • Meije 87/89: koppeling van twee reeds bestaande bouwvlakken en eventuele wijziging van de veestapel op de middellange termijn
 • Meije 113/115: verruiming bouwvlak voor nieuwe jongveestal op basis van een reeds verleende Wnb-vergunning (eerder NB-vergunning)
 • Noordzijde 126: aanpassing van een bestaand bouwvlak aan de definitief gewijzigde hoofdfunctie (paardenhouderij in plaats van melkveehouderij)
 • Oud Bodegraafseweg 93: verruiming bouwvlak voor een nieuwe melkveestal op basis van recente Wnb-vergunning
 • Weijland 16: aanpassing van bestaand bouwvlak aan plaatselijke topografie en ten behoeve van kuilplaten zonder aanpassing van de ter plaatse vergunde veestapel

Burgemeester en wethouders hebben op 5 maart 2019 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Partiële Herziening Bestemmingsplannen Buitengebied 2019’. Met dit besluit geeft het college aan, medewerking te willen verlenen aan de vijf hiervoor beschreven wijzigingsverzoeken.

Omdat van de wijzigingen van veehouderijbedrijven onder bepaalde omstandigheden nadelige effecten voor mens en milieu uit kunnen gaan zoals bijvoorbeeld de instandhouding van Natura 2000-gebieden, hebben burgemeester en wethouders eventuele milieueffecten van de gevraagde planwijzigingen verkend. De resultaten van deze verkenning zijn samengevat in de zogeheten ‘Voortoets Wet natuurbescherming – wijzigingen bestemmingsplannen Buitengebed Noord en Buitengebied West’.

Op basis van de ‘Voortoets’ kan worden geconcludeerd, dat van de beoogde wijzigingen geen significant negatieve effecten voor mens en milieu uitgaan. Ook wordt geconcludeerd dat zij geen mitigerende maatregelen behoeven. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk hebben derhalve besloten, dat voor de vijf planwijzigingen geen milieueffectrapport of plan-m.e.r. opgesteld hoeft te worden.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende ‘Voortoets’ naar voren brengen. Deze schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan, inclusief de Voortoets Wet natuurbescherming – wijzigingen bestemmingsplannen Buitengebied Noord en Buitengebied West. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.