Ontwerpbestemmingsplan “Oukoopsedijk 10” ter inzage

Publicatiedatum: 
8 aug 2018
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op donderdag 9 augustus 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Oukoopsedijk 10” ter inzage ter inzage wordt gelegd.

Het plan betreft het vervangen van de voorheen monumentale boerderij aan de Oukoopsedijk 10 in Reeuwijk en het realiseren van een woning in het kader van de ruimte voor ruimte-regeling. De boerderij is in een zeer slechte bouwkundige staat, waardoor behoud niet meer mogelijk is. Er is daarom een plan ontwikkeld voor nieuwbouw van de boerderij, waarbij recht wordt gedaan aan de bestaande boerderij. De extra woning op het erf wordt uitgevoerd als een zogenaamde schuurwoning, zodat deze aansluit bij een boerenerf.

Specifieke welstandscriteria

Om te garanderen dat de boerderij, de schuurwoning, eventuele bijgebouwen en ook de inrichting van het erf van hoge beeldkwaliteit zijn, wordt er enerzijds een inrichtingsplan aan het bestemmingsplan gekoppeld en anderzijds zijn er specifieke welstandscriteria opgesteld. Beide stukken worden tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 9 augustus 2018 tot en met woensdag 19 september 2018 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannn.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.Oukoopsedijk10-BP40;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (ontwerpbestemmingsplan Oukoopsedijk 10);
  • op papier tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannnen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan en de welstandscriteria. Ingediende zienswijzen tegen het bestemmingsplan worden daarbij betrokken.