Ontwerpbestemmingsplan ‘Hoge Rijndijk tussen 34 en 36, Nieuwerbrug’

Publicatiedatum: 
2 aug 2017
Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat met ingang van donderdag 4 augustus 2017, gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoge Rijndijk tussen 34 en 36, Nieuwerbrug’ ter inzage ligt.

Het plan betreft het bouwen van een woning op het perceel Hoge Rijndijk naast nummer 36. Voor het perceel geldt de beheersverordening Kern Nieuwerbrug op grond waarvan de woning niet is toegestaan maar in het voorheen geldende bestemmingsplan Kom Nieuwerbrug was wel een bouwvlak voor een woning opgenomen. Met dit ontwerpbestemmingsplan wordt het bouwen van een woning weer toegestaan.    

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor een ieder op de volgende wijze ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl, Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1901.HogeRijndijknst36-BP40;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl  Leven > Bouwen en wonen > Bestemmingsplannen > Overzicht ruimtelijke plannen;
  • op papier en digitaal tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum (KCC) aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op:

http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl

Rechtsmiddelen en inwerkingtreding

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen indienen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan, naar keuze schriftelijk of mondeling. Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingstijden. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt met de gemeente via telefoonnummer 0172-522522.

De gemeenteraad neemt een besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de eventueel ingediende zienswijzen zullen worden betrokken.