Ontwerpbesluit omgevingsvergunning – Dronenweg 6, Bodegraven

Publicatiedatum: 
13 dec 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat op donderdag 13 december 2018 het ontwerpbesluit van een omgevingsvergunning voor het bouwen van garageboxen op het perceel Dronenweg 6 in Bodegaven ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit

en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Kern Bodegraven” ten behoeve van het bouwen van garageboxen. De opstallen werden voorheen gebruikt als moskee.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 13 december tot en met woensdag 23 januari 2019 oktober op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (ontwerp omgevingsvergunning Dronenweg 6, Bodegraven);
  • op papier tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172-522 522.

Het college van burgemeester en wethouders besluit over de omgevingsvergunning. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.

pdf Ruimtelijke onderbouwing Dronenweg 6 (PDF, 1.1 MB)

 

pdf Rapportage VEO Dronenweg 6 Bodegraven (PDF, 861.46 KB)

 

pdf Aanvraag (PDF, 91.52 KB)

 

pdf Ontwerpbesluit op aanvraag omgevingsvergunning (PDF, 284.56 KB)