Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Driebruggen, Laageind 18

Publicatiedatum: 
28 nov 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht bekend, dat op donderdag 29 november 2018 het ontwerpbesluit van een omgevingsvergunning voor het vervangen van een bedrijfsgebouw op het perceel Laageind 18 in Driebruggen ter inzage wordt gelegd.

Ontwerpbesluit

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Laageind 18 en 18a te Driebruggen” ten behoeve van het vervangen van de bestaande schuur. De schuur wordt kleiner met een hogere goothoogte vanwege de efficiëntie voor de bedrijfsvoering.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met de hierbij behorende stukken ligt van donderdag 29 november tot en met woensdag 9 januari 2019 oktober op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (ontwerp omgevingsvergunning Laageind 18, Driebruggen);
  • op papier tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172-522 522.

Het college van burgemeester en wethouders besluit over de omgevingsvergunning. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.