Ontwerp wijzigingsplan Twaalfmorgen 37 te Reeuwijk

Publicatiedatum: 
10 jan 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken bekend dat vanaf donderdag 10 januari t/m 20 februari 2019 het ontwerp wijzigingsplan “Twaalfmorgen 37 te Reeuwijk” ter inzage ligt, waarover belanghebbenden een zienswijze kenbaar kunnen maken. Met deze publicatie wordt voldaan aan artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening.

Ontwerp wijzigingsplan

Het plan voorziet in de bouw van een compensatiewoning voor de bouw van een nieuwe woning op grond van de ruimte voor ruimteregeling in het geldende bestemmingsplan Plassengebied.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan ligt vanaf donderdag 10 januari t/m 20 februari 2019 voor belanghebbenden op de volgende wijzen ter inzage:

  • via: www.ruimtelijkeplannen.nl (met ID-nummer NL.IMRO.1901.Twaalfmorgen 37-WP40);
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website
  • op papier (inclusief de onderliggende stukken) tijdens de openingsuren van het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl/

Zienswijze

Gedurende voornoemde inzagetermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen over het ontwerp wijzigingsplan. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Voor mondelinge reacties dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Inwoners en Bedrijven via telefoonnummer 0172-522522. Van een mondelinge reactie wordt een verslag gemaakt, dat na goedkeuring door de indienende partij als formele zienswijze zal worden behandeld.

De ontvangen reacties worden door het college van burgemeester en wethouders betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van het wijzigingsplan.