Ontwerp wijzigingsplan Middelweg 1 in Reeuwijk ter inzage

Publicatiedatum: 
29 nov 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 29 november 2018 het ontwerp wijzigingsplan “Middelweg 1 in Reeuwijk” ter inzage wordt gelegd.

Ontwerp wijzigingsplan

Op het perceel Middelweg 1 in Reeuwijk is een sierteeltbedrijf gevestigd. Deze bedrijfsactiviteit wordt beëindigd. De nog aanwezige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en de sierteeltgronden worden omgezet naar weidegebied. De sanering van de sierteeltgronden en de te slopen bedrijfsbebouwing wordt ingezet om met toepassing van de Ruimte voor ruimteregeling een compensatiewoning te realiseren achter de bestaande bedrijfswoning.

Ligging plangebied

De planlocatie ligt op de hoek van de Middelweg en de Tempeldijk in het agrarisch buitengebied van de Tempelpolder in Reeuwijk. Deze polder is een zogenaamde droogmakerij. Het gebied kan worden gekarakteriseerd als een kleinschalig graslandgebied met smalle percelen en smalle sloten.

Ter inzage

Het ontwerp wijzigingsplan met de hierbij behorende stukken liggen van donderdag 29 november 2018 tot en met woensdag 9 januari 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannn.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.WPmiddelweg1-WP40;
  • digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (ontwerp wijzigingsplan Middelweg 1 in Reeuwijk);
  • op papier en digitaal tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het ontwerp wijzigingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannnen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageligging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522.

Het college van burgemeester en wethouders besluit over de vaststelling van het wijzigingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.