Ontwerp uitwerkingsplan Breevaart, Oude Tol fase III-Breevaartzone 2019 ter inzage

Publicatiedatum: 
27 feb 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat op donderdag 28 februari 2019 het ontwerp uitwerkingsplan ‘Breevaart, Oude Tol fase III-Breevaartzone 2019’ ter inzage wordt gelegd.

Ontwerp uitwerkingsplan

Het plangebied is gelegen in het plan Oude Tol in Reeuwijk Brug. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Oudeweg in het noorden, de Breevaart in het westen, de Broekweide in het oosten en de fietsbrug over de Breevaart in het zuiden. Het plan maakt de realisatie van 36 woningen en een kantoor mogelijk.

Ter inzage

Het ontwerp uitwerkingsplan met de hierbij behorende stukken liggen van donderdag 28 februari 2019 tot en met woensdag 10 april 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

De bronbestanden van het ontwerp uitwerkingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannnen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzageligging kunnen belanghebbenden naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerp uitwerkingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 522.

Het college van burgemeester en wethouders besluit over de vaststelling van het uitwerkingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.

Ontwerpbesluit vaststellen hogere waarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn van plan het volgende besluit te nemen:

Het vaststellen van hogere geluidwaarden voor woningen in het plan Oude Tol (in verband met het uitwerkingsplan Breevaart, Oude Tol fase III-Breevaartzone 2019).

Dit  ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 28 februari 2019 tot en met 10 april 2019 ter inzage:

Dit ontwerpbesluit is geregistreerd onder kenmerk 2018147661.

U kunt uw schriftelijke zienswijzen over een ontwerpbesluit gedurende deze periode bij Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk indienen, per adres Omgevingsdienst Midden-Holland, Postbus 45, 2800 AA Gouda. Voor mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland (telefoon 088 - 54 50 000). Uw zienswijzen kunnen tevens per e-mail worden ingediend via info@odmh.nl.

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen naar voren brengen over een ontwerpbesluit, kunnen later beroep instellen tegen een definitief besluit.