Kadernota 2022-2025 Opmaat naar sluitende begroting, bezuinigen en minimale belastingverhoging

Publicatiedatum: 
4 jun 2021
Burgemeester en Wethouders hebben vandaag de Kadernota 2022-2025 inclusief keuzenotitie voor de Begroting van 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Deze opmaat naar de begroting is sluitend, mits het rijk meer geld ter beschikking stelt voor onder andere de jeugdzorg en WMO. Zonder de oplopende kosten voor Sociaal Domein en te lage vergoedingen van het rijk zou het huishoudboekje van de gemeente op orde zijn.

Omdat het rijk in de afgelopen jaren te weinig middelen voor het Sociaal domein toekende aan de gemeente en omdat de kosten van de jeugdzorg en WMO zijn toegenomen is hierdoor een fors tekort ontstaan die alleen via bezuinigingen kunnen worden opgelost. Er loopt een discussie met het rijk over meer geld voor de zorg, maar of die meer geld voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat opleveren is nog de vraag. Daarom wordt er bij de voorbereiding op de begroting met verschillende bezuinigingsvarianten gewerkt.

Uitgangspunt bij de bezuinigingen is dat het voorzieningenniveau voor onze inwoners zo veel als mogelijk op niveau moet blijven. In de afgelopen jaren is er ondanks de financiële druk nog steeds geïnvesteerd in de kwaliteit van de dorpen, zoals wegen, scholen, sport, kunst en cultuur en dergelijke.

Bij de huidige stand van zaken lijkt het niet te voorkomen dat de OZB met 1% zorgtoeslag boven het inflatieniveau moet worden verhoogd. Dit voorkomt op dit moment dat inwoners en bedrijven serieus geraakt gaan worden door nog hardere bezuinigingen .

Wethouder Dirk-Jan Knol “Ik hoop echt dat het rijk nu eens met meer geld over de brug komt voor het Sociaal domein. Zonder het tekort in de zorg krijgen we de meerjarenbegroting gewoon rond. Helaas zijn wij als gemeente in de afgelopen jaren rond het Sociaal domein erg benadeeld. Dat maakt dat we moeten bezuinigen en goed ons best moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Ondanks alles is dat dit jaar toch weer aardig gelukt. De kleine belastingverhoging is onvermijdelijk maar voorkomt dat we voor inwoners en bedrijven bepaalde voorzieningen of investeringen niet meer zouden kunnen doen”.

Het is belangrijk dat de gemeenteraad in november een sluitende meerjarenbegroting vaststelt. Anders gaat de provincie zich met de begroting en de uitgaven bemoeien.

De gemeenteraad krijgt samen met de Kadernota een keuzenotitie zodat de gemeenteraad kan aangeven voor welke bezuinigingen zij kiezen.

In verband met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt vooral gekeken naar nog lopende onderwerpen uit het Raadsprogramma Samen, duurzaam, gezond’. Nieuwe onderwerpen, die geld kosten, worden nú niet opgepakt.

De Kadernota voor de Begroting 2022 en keuzenotitie worden besproken tijdens de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad op woensdag 30 juni. De stemmingen over moties en amendementen op de Kadernota worden gehouden op woensdag 14 juli. Vervolgens zal het college in september starten met het verder voorbereiden van de Begroting voor 2022.


pdf Kadernota 2022-2025 inclusief keuzenotitie (PDF, 974.29 KB)