Kadernota 2021: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk in zwaar financieel weer. Alle hens aan dek.

Publicatiedatum: 
19 jun 2020
Inwoners en bedrijven moeten rekening houden met financieel zeer zwaar weer. Er is sprake van een structureel tekort en op lange termijn staat de financiële zelfstandigheid op het spel. Voor 2021 zal het structurele tekort van 800.000 euro gedicht moeten worden door ingrijpende maatregelen in de voorzieningen. Er moeten duidelijke keuzes worden gemaakt. Dit raakt ons allemaal. Zonder ingrijpen is onder toezichtstelling van de provincie Zuid-Holland slechts een kwestie van tijd.

Wat gaat de gemeente doen om het tij te keren?


Om het tekort in onze begroting in 2021 het hoofd te bieden worden drie maatregelen voorgesteld:

1. Om de kosten voor het Sociaal Domein te beteugelen wordt er een taakstellende bezuiniging opgelegd van 2 miljoen euro. Deze gaat invloed hebben op de uitvoering van de Participatiewet via Fermwerk, de Wmo en de Jeugdhulp.

2 De gemeente laat de financiële norm in 2021 los. Dit heeft een positieve vrijval van 500.000 euro tot gevolg.

3. Er wordt structureel bezuinigd op het voorzieningenniveau voor een bedrag van 800.000 euro per jaar. De keuzes hiervoor worden direct ná de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd. Nog voordat de begroting aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd.

Het valt niet uit te sluiten dat de OZB op termijn verhoogd zal moeten worden.

Er zijn twee belangrijke redenen waarom de financiële positie van de gemeente zich zo negatief ontwikkeld heeft.

1. Kosten Sociaal Domein Reizen de pan uit

De tekorten binnen het Sociaal Domein rijzen de pan uit. Vooral bij de Jeugdhulp. Zonder ingrijpen leidt het Sociaal Domein tot forse structurele tekorten, oplopend tot € 7 miljoen per jaar in 2024.

Zonder ingrijpen stijgt het uitgavenniveau van het Sociaal Domein naar € 25 miljoen in 2021 en iets minder dan € 29 miljoen in 2024. Ter vergelijking: het uitgavenniveau in 2017 binnen het Sociaal Domein lag in 2016 en 2017 op ongeveer 18 miljoen. Een stijging van ongeveer 40% in een periode van 4 jaar.

De vergoeding die het Rijk voor het sociaal domein aan de gemeente geeft is bij lange na niet genoeg.

2. De gemeente verdient steeds minder aan grondverkopen

In 2025 drogen de opbrengsten van de verkoop van gronden voor bouwprojecten op. Simpel weg omdat de gemeente dan geen gronden meer heeft om te verkopen.

Investeringsfonds voor grondexploitatie

Er zal een investeringsfonds worden ingesteld van 2,5 miljoen euro om gronden aan te kopen. Deze gronden kunnen dan weer tegen een hogere waarde verkocht worden voor bouwprojecten voor woningen of bedrijven.

Vervolg

De definitieve begroting voor het jaar 2021 moet uiterlijk in november worden vastgesteld.

Bijlage(n): 

pdf Kadernota 2021 (PDF, 760.46 KB) pdf Grafieken kadernota 2021 (PDF, 111.77 KB)