Inhaalslag onderhoud leidt tot betere kwaliteit leefomgeving

Publicatiedatum: 
24 mrt 2021
Er is volgens wethouder Kees Oskam en ambtenaren Roel Lok en Ferry Heuvelman de afgelopen vier jaar veel gedaan om de kwaliteit van de leefomgeving naar een hoger plan te tillen. Oskam: “We zijn op weg van een onvoldoende naar een kleine voldoende, een zesje. Maar er ligt nog een grote opgave om de leefomgeving verder te verbeteren en de kwaliteit via goed onderhoud in stand te houden.”

Roel Lok, coördinator voor het nieuw op stellen Onderhoudsplan Leefomgeving 2022-2025: “In 2017 sloeg de gemeente met het Onderhoudsplan Leefomgeving 2018-2021 een geheel nieuwe weg in. We zijn toen begonnen met het formuleren van opgaven voor de leefomgeving. Veel tijd is gestoken om in gesprek te gaan met inwoners en dorpsteams om zo te weten wat bewoners meer of minder belangrijk vinden. Duidelijk werd dat bewoners de kwaliteit van wegen en bruggen als onvoldoende ervaarden, dat verbeteren van de verkeersveiligheid topprioriteit was, verschillende dorpskernen om een kwaliteitsimpuls vroegen en dat het meldingenproces beter moest. Dit alles hebben wij samen met de inwoners opgepakt: de plannen zijn met de bewoners tot stand gekomen. Je ziet overigens ook veel meer betrokkenheid en ‘eigenaarschap’ van inwoners. Inwoners nemen zelf meer verantwoordelijkheid voor de eigen buurt en dat is mede cruciaal voor de kwaliteit van de leefomgeving.”

De bereikte kwaliteitsstijging blijkt inmiddels uit de eerste contouren voor het op te stellen Onderhoudsplan Leefomgeving en Rioleringsplan 2022-2025. Daarbij gaat het overigens niet alleen om de technische staat van de openbare ruimte, maar wordt ook het belang geschetst hoe een gewaardeerde leefomgeving bijdraagt aan sociale cohesie, veiligheid, gedrag, impulsen om te ontmoeten, etc. Vorige week is een tussenstand aan de commissie Bestuur en Financiën gegeven en in mei wil het college de uitgewerkte plannen ter bespreking en besluitvorming aan de raad voorleggen.

Hoge en lage rapportcijfers

Wethouder Kees Oskam: “De kwaliteit van de leefomgeving, de openbare ruimte met wegen, bruggen, verlichting, meubilair, openbare speel- sport- en recreatievoorzieningen en groenvoorzieningen, was de afgelopen jaren in de beleving van de inwoners naar een 5 als gemiddeld rapportcijfer gezakt. Bij nieuwe investeringen zoals de reconstructie van het Treebord in Reeuwijk-Brug, de Noordstraat in Bodegraven, vernieuwing van diverse speeltuinen en de vervanging van de onderbouw van bruggen door beton zodat ze 100 jaar meekunnen, praat je over een hoogwaardige aanpak waar je als waardering van de inwoners al snel een 8 of 9 als cijfer voor krijgt. Maar er waren vanuit het verleden ook veel zware onvoldoendes, met name voor wegen die in slechte staat verkeerden en onveilige verkeerssituaties, zo bleek uit een enquête onder inwoners in 2016.”

Enquête levert bouwstenen

Roel Lok: “Na die enquête hebben wij samen met de inwoners en dorpsteams plannen gemaakt en zijn we met de uitvoering ervan begonnen. Eind 2020 is wederom een enquête via het inwonerspanel ‘Bodegraven-Reeuwijk Spreekt’ gehouden, waaraan 466 inwoners deelnamen. Daaruit blijkt dat de waardering voor de kwaliteit van de leefomgeving inmiddels is gestegen. De uitkomsten geven ons ook bouwstenen voor de plannen die wij nu aan het opstellen zijn. We weten welke aspecten belangrijk zijn voor de inwoners. Met als top drie op nummer 1 de verkeersveiligheid, op nummer 2 de goede kwaliteit van wegen en op nummer 3 een schone leefomgeving.”

Kees Oskam vervolgt: “We zijn blij dat we op de goede weg zijn. Na de gemiddelde 5 willen wij met het nieuwe plan minimaal naar de 6 toe. Dat lijkt misschien magertjes, maar het zijn nu uiterst lastige financiële omstandigheden voor de gemeente; veel geld is er niet voor investeringen en onderhoud. Het is wel een compliment naar de gemeenteraad die vier jaar geleden voldoende financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Als ik terugkijk en zie hoe we in Nieuwerbrug samen met de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug tot uitvoering van hun plannen zijn gekomen, dan is dit een ‘schoenlepel’ geweest de aanpak in andere dorpen en kernen. Zo hebben wij in samenspraak met de dorpsteams de afgelopen drie jaar menige verbetering kunnen realiseren. En er staan nog diverse plannen voor de dorpen op de rol, zoals Waarder en Driebruggen.”

Bundeling werkzaamheden

Bij de uitvoering van de plannen wordt vanzelfsprekend gekeken naar bundeling van werkzaamheden, bijvoorbeeld van (her)inrichting van straten samen met de aanpak van riolering en aanleg van nieuwe kabels en leidingen. Kees Oskam: “Dit loopt helaas niet altijd van een leien dakje. We geven als gemeente ruim van te voren aan wanneer wij bijvoorbeeld een wegconstructie gaan doen. Maar dan nog komen kabelaars als de weg klaar is met de mededeling dat ze willen gaan graven, zoals recent bij de Noordstraat in Bodegraven. We moeten dit als gemeente toestaan en kunnen hooguit alles zo faciliteren dat het eindresultaat netjes blijft. Maar je ziet dat inwoners niet snappen dat er wéér wordt gewerkt, net als alles klaar is.”

Ferry Heuvelman: “Wij maken ook een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2022-2025). De riolering zit ondergronds en lijkt minder van doen te hebben met de kwaliteit van de leefomgeving. Maar neem de maatregelen om de leefomgeving klimaatbestendiger te maken. Dan praat je over infiltrerende bestratingen, meer wateropvang, meer groen. De riolering heeft direct te maken met de kwaliteit van de leefomgeving. Daarom lopen beide plannen gelijk op.”

Klimaatadaptatie

Kees Oskam: “Klimaatadaptie - maatregelen om de gevolgen van de klimaatverandering op voorhand beter op te vangen - is een extra taak in het Onderhoudsplan Leefomgeving en het Rioleringsplan. Er worden voorstellen gedaan om extra budget vrij te maken. Het is mooi om te zien dat wij met de huidige budgetten de dalende lijn in kwaliteit hebben weten om te buigen. We moeten de ingezette koers vasthouden om niet terug te vallen.” Roel Lok haakt in: “Onderhoud is heel belangrijk. Neem een kozijn; als je dat niet regelmatig schildert, is het veel sneller verrot en moet het worden vervangen. Wij investeren bij nieuwe plannen extra in hoge kwaliteit, bijvoorbeeld een goede fundering van wegen, bruggen met een lange levensduur en klimaatadaptieve maatregelen bij herinrichtingsprojecten. Ons uitgangspunt is een hoge aanvangskwaliteit die we met het juiste onderhoud ook hoog kunnen houden. Dat zesje is een ondergrens, maar de ambitie ligt natuurlijk hoger. Ook voor het groen. Zo komen wij met een bomenkwaliteitsplan om tot een hogere kwaliteit van bomenbestand te komen en bijdragen te leveren aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, luchtkwaliteit en groene leefomgeving.”

De vele verbetering in de leefomgeving in onze gemeente werpen hun vruchten af, constateert de wethouder. “Kijk hoe het straatbeeld van Nieuwerbrug, Bodegraven en Reeuwijk-Brug is of wordt opgeknapt. Kijk naar de verkeersinstallaties en maatregelen op doorgaande wegen om de veiligheid te vergroten. Kijk naar de fietsstroken die in diverse kernen worden aangebracht. De bloemrijke bermen, de leuke speeltuinen, de nieuwe bruggen, de energiezuinige verlichting. We besparen inmiddels al 30% op de energiekosten van de straatverlichting. Nogmaals, we zijn blij dat de inhaalslag succesvol is. En er liggen nog grote opgaven. Die willen we samen met inwoners en dorpsteam oppakken.”

pdf Factsheet onderzoek Onderhoudsplan Leefomgeving en Rioleringsplan (PDF, 269 KB)

Alle resultaten van het onderzoek Onderhoudsplan Leefomgeving vindt u terug op bodegravenreeuwijkspreekt.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via info@bodegraven-reeuwijk.nl onder vermelding van ‘Onderhoudsplan Leefomgeving’ of neem telefonisch contact op via 0172-522522.

Meldpunt openbare ruimte

Belangrijke input voor het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving komt uit het meldpunt openbare ruimte. Daar komen 6000 tot 7000 meldingen per jaar binnen. Vooral over verlichting die het niet doet, schade aan wegen en trottoirs en zwerfafval. U kunt een melding doen via de app MijnGemeente, via bodegraven-reeuwijk.nl/melding-openbare-ruimte of via 0172-522522.