Hulp nodig

Plaatselijk zijn er allerlei initiatieven waar inwoners terecht kunnen voor hulp of juist hulp kunnen bieden. Ook kan het zijn dat hulp tijdelijk anders georganiseerd wordt vanwege het coronavirus. Op deze pagina leest u daar informatie over.

Heeft u hulp nodig of wilt u helpen?

Veel inwoners kunnen op dit moment extra hulp gebruiken. Oók zijn er velen die willen helpen. In samenwerking met welzijnsorganisatie SAM is deze website in het leven geroepen met een overzicht aan initiatieven die in verband met het coronavirus zijn opgericht, en reeds bestaande diensten waar beroep op kan worden gedaan. Ieder initiatief en dienst op deze lijst neemt de maatregelen van het RIVM in acht. Verder zijn er eigen lokale dorpsinitiatieven via Facebook te benaderen voor vraag en aanbod. Zij worden ook nauwlettend gevolgd door sociaal makelaars van SAM.

Heeft u vragen of zorgen? neem contact op met SAM via 0172 - 614500/info@samwelzijn.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Centrum voor Jeugd en Gezin helpt in onze gemeente om ouders en jongeren (preventief) te informeren en te ondersteunen in vraagstukken over opvoeden en opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin. Kijk op de website voor meer informatie, ook met betrekking tot het coronavirus.

Op Hoezitdat.info is een apart onderdeel voor jongeren ingericht. Op deze website die speciaal is gericht op jongeren staat ook informatie met betrekking tot het Corona Virus.

Sociaal Team

Is er geen familie of heeft u ergens hulp of ondersteuning bij nodig? Komt u er zelf niet meer uit? Dan kunt u bij het Sociaal Team terecht met vragen over het coronavirus, maar ook bijvoorbeeld over financiën, relaties, wonen, werk, jeugdzorg of de Wmo. Het Sociaal Team kijkt samen met u naar een oplossing.

Het Sociaal Team neemt maatregelen om verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Daarbij volgen zij de richtlijnen van de RIVM en de gemeente. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met het Sociaal Team:

Sociaal Team Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Telefoon 0172 - 769218
E-mail: sociaalteam@bodegraven-reeuwijk.nl

Dorpshuizen/ Huizen van Alles

Alle dorpshuizen zijn momenteel gesloten en daarmee ook de activiteiten in de huizen van alles. Voor eventuele vragen over uw reservering kunt u de beheerder van het dorpshuis rechtstreeks benaderen. Als het gaat om huis van alles informatie kunt u ook contact opnemen met de programmaraad van uw Huis van Alles via Facebook en met SAM via 0172-614500/ info@samwelzijn.nl .

Sportclubs en -centra  en zwembad gesloten

Alle sportfaciliteiten in de gemeente zijn in ieder geval tot en met 1 juni gesloten. Leden worden rechtstreeks via de eigen sportvereniging of -club geïnformeerd. Zwembad de Kuil is eveneens gesloten.

De buurtsportcoaches van organisatie SenW Bodegraven-Reeuwijk zijn bereikbaar voor alle inwoners en verenigingen met vragen over alternatief sporten en verstrekt informatie en tips. Voor meer informatie en contact zie deze website of mail naar buurtsportcoach@senw-br.nl of bel (tijdens kantooruren) naar 06 – 52331036

Ondersteuning vanuit de Jeugdzorg en Wmo

In Midden-Holland werken wij met andere gemeente samen op het gebied van Wmo en Jeugdzorg. Er is op dit moment nauw contact met gecontracteerde zorgaanbieders die zorg- en ondersteuning bieden in het kader van de Wmo en Jeugdzorg.

De zorg en ondersteuning kan op dit moment anders worden vormgegeven of is in sommige gevallen stopgezet. Zorgaanbieders blijven zich echter inzetten om de verschillende soorten diensten zo goed mogelijk te ondersteunen, met name voor de meest kwetsbare inwoners. Wij vertrouwen er op dat zorgaanbieders  innovatieve manieren vinden om hun dienstverlening te kunnen blijven voortzetten.

Tevens hebben wij de afspraak gemaakt dat iedere zorgaanbieder contact opneemt met haar cliënten of naasten om hen persoonlijk op de hoogte te stellen van de huidige situatie en eventuele gevolgen voor de dienstverlening.

Wij hebben ook de nadrukkelijke afspraak dat zij dit contact actief onderhouden met alle cliënten de komende periode.

Mochten er vragen zijn dan verzoeken wij inwoners in eerste instantie rechtstreeks contact te leggen met uw zorgaanbieder. Via de website van de zorgaanbieder worden betrokken ook geïnformeerd.

Zorgaanbieders zelf kunnen bij vragen contact opnemen met onze regionale inkoop- en contractorganisatie RDS (Regio Dienstverlening Sociaal Domein) via de website en nsdmh@gouda.nl.

Verzorgingshuizen De Vijverhof en De Reehorst afgesloten voor bezoekers

Donderdag 19 maart heeft de regering besloten dat inwoners van verzorgings- en verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen. In onze gemeente zijn dat onder meer De Vijverhof en De Reehorst. Deze ingrijpende maatregel is er voor bedoeld om ouderen en chronisch zieken te behoeden voor besmetting.

Onderwijs & kinderopvang

Vanaf woensdag 18 maart 2020 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de coördinatie van de noodkinderopvang. Kinderopvang, gastouders, buitenschoolse opvang en de scholen voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar zijn gesloten vanaf 16 maart 2020.

Primaire verantwoordelijkheid

De scholen en de kinderopvang zijn verantwoordelijk voor het bieden van ‘noodopvang’ voor kinderen tussen 0 en 12 jaar in de periode tot 1 juni 2020.  Kinderopvang en scholen vangen alleen kinderen op van ouders met een beroep in een van de vitale sectoren. Voor zover ouders dit zelf niet kunnen organiseren. Uitgangspunt is dat deze vorm van opvang beperkt is voor kinderen uit gezinnen waarin beide ouders in een vitaal beroep werken. Of in eenoudergezinnen waar de ouder in een vitaal beroep werkt. 

Voor de jongste kinderen tussen 0 en 12 jaar

Voor de jongste kinderen tussen 0 en 4 jaar wordt de opvang verzorgd door de eigen kinderopvang of door de eigen gastouder. Voor schoolgaande kinderen regelen de scholen deze opvang tijdens de reguliere schooltijd. Na schooltijd wordt dit door de eigen organisatie voor buitenschoolse opvang gedaan. Ouders moeten zichzelf melden bij de kinderopvang/scholen. Lees de veelgestelde vragen over coronavirus en kinderopvang

24 uurs (nood)opvang

Als gemeente zijn wij in nauw contact met scholen en kinderopvangaanbieders over de organisatie van 24 uurs opvang voor de kinderen tussen 0 en 12 van ouders in vitale beroepen. Deze voorziening is momenteel nog niet nodig geacht binnen onze gemeente maar kan binnen enkele dagen operationeel zijn.

Voor acute vragen over opvang is vooralsnog het verzoek rechtstreeks contact te leggen met de school of kinderopvangaanbieder van het kind.

Ferm Werk

De dienstverlening van Ferm Werk is door het coronavirus tot en met 31 maart aangepast. Alle afspraken en bijeenkomsten gaan in deze periode niet door. Waar mogelijk vinden ze per telefoon plaats. Ferm Werk is op dit moment alleen per telefoon en e-mail bereikbaar. Voor contactgegevens en actuele informatie kun je kijken op www.fermwerk.nl. Er wordt gevraagd om rekening te houden met langere wachttijden. Aanvragen voor bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en/ of een bijstandsuitkering kan digitaal aangevraagd worden via de website. Ferm Werk zorgt er in ieder geval voor dat uitkeringen en bijzondere bijstand op tijd betaald worden.

Zelfstandig ondernemers worden verwezen voor informatie naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Wil een zelfstandig ondernemer een aanvraag doen voor bijstand dan kan hier informatie gelezen worden wat de tijdelijke regeling voor ondersteuning voor gevestigde ondernemers in verband met de Corona-crisis inhoudt.

Voor inwoners van onze gemeente die werkzaam zijn bij of namens Ferm Werk geldt dat zij allen geïnformeerd zijn en blijven via Ferm Werk over de huidige situatie. Wij hebben net als bij de zorgaanbieders Jeugd en Wmo, ook Ferm Werk nadrukkelijk gevraagd om de contacten goed te onderhouden met inwoners die nu in een kwetsbare situatie belanden door het wegvallen van werk/ dagbesteding.

Ferm Werk als locatie voor sociale werkvoorziening is nu gesloten. De gezondheid van de meest kwetsbare werknemers en de bescherming daarvan, stond in de afweging bij dat besluit voorop. Alle medewerkers zijn geïnformeerd over de genomen maatregelen. Woonzorginstellingen worden bij de communicatie betrokken. Er is veel contact met hen en er is met veel begrip en instemming gereageerd op de maatregel tot sluiting.

Om te voorkomen dat inwoners eenzaam worden of zich vervelen, is Ferm Werk aan het inventariseren welke activiteiten voor hen georganiseerd kunnen worden.