Huisvesting arbeidsmigranten

Publicatiedatum: 
24 okt 2018
Het principebesluit huisvesting arbeidsmigranten is op 14 november 2018 door de gemeenteraad afgewezen. Het college van burgemeester en wethouders buigt zicht over een nieuwe aanpak. De informatie op deze pagina geeft de uitgangspunten van het inmiddels verworpen principebesluit weer.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil op twee locaties in Bodegraven arbeidsmigranten huisvesten. Ten eerste willen wij fatsoenlijke huisvesting bieden aan de 750-1.500 arbeidsmigranten die nu al in onze gemeente wonen. Ten tweede zorgen we hiermee dat er meer woningen beschikbaar komen in het centrum van Bodegraven, bijvoorbeeld voor starters en spoedzoekers op de woningmarkt.

Arbeidsmigranten vervullen een belangrijke rol in de lokale en regionale economie. Dat geldt ook in Bodegraven-Reeuwijk. Veel van de (middel)grote ondernemingen in Bodegraven-Reeuwijk zouden zonder de inzet van arbeidsmigranten niet of niet goed kunnen functioneren. Voor arbeidsmigranten is echter te weinig fatsoenlijke huisvesting beschikbaar.

Totaalbeleid

De gemeente zet met werkgevers en andere ondernemers een totaalbeleid in waarbij verschillende instrumenten (huisvestingsverordening, toeristenbelasting, registratie in de Basisregistratie Personen, taalonderwijs en nieuwbouw) aan te passen zijn aan de woonbehoefte van de verschillende groepen arbeidsmigranten. Dat kunnen mensen zijn die alleen voor een korte periode hier werken, maar ook mensen die maandenlang aan het werk zijn.

Huidige situatie

Nu wonen deze mensen vaak met te velen in slecht onderhouden woningen in het centrum van Bodegraven. In de bedoelde woningen is soms sprake van onveilige en onhygiënische situaties, mede doordat er geen professioneel beheer is. Het komt ook voor dat de verhuur aan arbeidsmigranten illegaal is. De intensieve bewoning in het centrum leidt ook tot overlast.

Twee locaties

Het gemeentebestuur wil een eind maken aan de huidige, ongewenste vormen van huisvesting van arbeidsmigranten. Dat kan door hen een goed alternatief te bieden. De gemeente heeft samen met initiatiefnemers verschillende locaties onderzocht op hun geschiktheid voor het goed beheerd huisvesten van grotere aantallen arbeidsmigranten. Daarvan zijn twee kansrijke locaties overgebleven: één op het perceel Groote Wetering II (ca. 640 plekken) en één op de locatie aan de Duitslandweg (ca. 300 plekken).


Fatsoenlijke huisvesting

Beide locaties hebben als voordeel dat zij dichtbij een aantal grote werkgevers zijn gelegen. Vanwege de schaal waarop op deze locaties gebouwd en beheerd kan worden, is het mogelijk om een fatsoenlijke leefomgeving te creëren en 24/7 toe te zien op het ordentelijk gebruik daarvan. Door een zorgvuldig beheer van de gebouwen door professionele huisvesters blijven het woon- en leefklimaat aantrekkelijk. Aanvullend op het bieden van alternatieve, betere woonruimte moedigen we verhuizing uit het centrum aan door strenger te handhaven en door bestaande panden met behulp van flankerend beleid minder aantrekkelijk te maken voor kamerverhuur. Zo komt tevens woonruimte in het centrum vrij, bijvoorbeeld voor starters en spoedzoekers.

Cursussen

De gemeente en de ondernemers willen arbeidsmigranten ondersteunen met cursussen, vooral taalcursussen. Daarmee kunnen zij gemakkelijker met Nederlandse collega’s, leidinggevenden en buurtgenoten communiceren. Voor degenen die zich definitief in Bodegraven-Reeuwijk willen vestigen, wordt het proces van inburgering zo versneld.

Vervolgtraject

Het principebesluit over de brede aanpak is voorlopig uitgesteld. In voorbereiding op dit principebesluit en ook de latere procedures van bijvoorbeeld bestemmingsplannen en vergunningen is meningsvorming erg belangrijk. Daarom creëren we extra ruimte en tijd voor het gesprek. Wij houden u op deze pagina op de hoogte over de actuele ontwikkelingen over de besluitvorming en brede aanpak.

Contact

Wij realiseren ons dat de berichtgeving in het nieuws of de informatie over de brede aanpak mogelijk vragen bij u oproepen. Wij gaan hierover graag met u in gesprek. U kunt ons telefonisch bereiken op 0172 - 522 522 tussen 8.30 en 17.00 uur. De medewerkers van het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente nemen uw vraag dan in ontvangst en zorgen ervoor dat u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld door een medewerker die uw vraag kan beantwoorden. Als meer bewoners of ondernemers dezelfde vraag hebben kan het ook zijn dat we voorstellen om een gezamenlijk gesprek daarover te organiseren.

Veelgestelde vragen


Hoe groot worden de appartementencomplexen?

Het ene gebouw, op het perceel Groote Wetering II, krijgt 160 appartementen over 5 verdiepingen. In elk appartement kunnen 4 arbeidsmigranten onderdak vinden. Het andere gebouw, aan de Duitslandweg, wordt nog ontworpen. Hier zal plaats zijn voor circa 300 arbeidsmigranten.

Waarom zo grootschalig?

Daar zijn verschillende redenen voor. Een heeft te maken met de noodzaak van professioneel beheer. Pas bij een bepaalde schaal zijn er voldoende middelen om dat beheer te financieren. De gemeente stelt in de aanpak namelijk zeer hoge kwaliteitseisen aan de bouw en aan het beheer. Een tweede reden is dat er nu eenmaal veel mensen in Bodegraven-Reeuwijk werken voor wie goede huisvesting noodzakelijk is. Een derde reden is dat er bijna geen geschikte locaties zijn. De gemeente heeft lang gezocht naar mogelijkheden, daarvan zijn om allerlei redenen, deze twee overgebleven.

Waarom kiest het college niet voor kleinere wooneenheden op verschillende plekken?

Hier geldt voor een deel hetzelfde antwoord. Er zijn niet zoveel plekken waar gebouwd kan worden. En zeker niet zodanig dat 24/7 een professioneel beheer mogelijk is. Feitelijk willen we juist afscheid nemen van een situatie waarbij de arbeidsmigranten verspreid over onze gemeente wonen zonder toezicht of beheer. Ten eerste omdat er nu vaak misbruik wordt gemaakt door hen onder te brengen op slecht onderhouden kamers. Maar ook omdat die kamers niet goed beheerd kunnen worden waardoor overlast kan ontstaan. Bovendien zijn die kamers onderdeel van panden die heel goed geschikt te maken zijn voor onze inwoners die nu erg lang moeten wachten tot ze een woning vinden. Denk aan spoedzoekers (bijvoorbeeld na een echtscheiding), starters en gezinnen die afhankelijk zijn van sociale woningbouw.

Hoeveel last krijgen wij van die aantallen arbeidsmigranten?

We weten uit andere gemeenten dat mensen bezorgd zijn wanneer groepen mensen uit een ander land bij elkaar wonen. In Bodegraven-Reeuwijk hebben we er daarom voor gekozen de gebouwen professioneel te laten beheren. Er wordt toezicht gehouden, er zijn duidelijke afspraken over ‘normaal gedrag’ en de omgeving wordt ‘heel, veilig en schoon’ gehouden. Zie ook dit filmpje van een van de beoogde beheerders. Dat geeft een goed beeld van de aandacht die er is voor goed gedrag en professioneel beheer.

De gebouwen staan dichtbij de grote werkgevers in onze gemeente. De afstand wonen-werken is dus klein. Ook dat helpt. Op dit moment werken de arbeidsmigranten al in deze bedrijven en moeten zij van elders in de gemeente naar hun werkplek reizen. Omdat zij vaak met te velen in ongeschikte huizen wonen, is het risico van overlast in de bestaande situatie juist groter. Daarbij is het college met een belangrijk deel van de gemeenteraad op locaties in Nederland gaan kijken waar deze vorm van huisvesting met professioneel beheer van de partijen al goed werkt. Daar was geen sprake van overlast of ongeregeldheden.

Kunnen Nederlanders die een woning zoeken ook in deze nieuwbouw terecht?

Nee, dat kan niet. De appartementen zijn ook niet geschikt voor permanente bewoning, maar alleen voor tijdelijke bewoning. Er komt dan ook geen woonbestemming op, maar een bestemming die vergelijkbaar is met logies. Wel is het zo dat als de arbeidsmigranten massaal gebruik gaan maken van deze nieuwe locaties, er meer huizen en appartementen elders in onze gemeente vrijkomen.

Om deze beweging te stimuleren, wordt kamerverhuur aan arbeidsmigranten in gewone straten en wijken onaantrekkelijk gemaakt: er komt een vergunningsplicht op en er zal strenger worden gehandhaafd door de Omgevingsdienst Midden-Holland. De gemeente maakt vooraf met de investeerders van beide complexen harde afspraken om de vrijkomende woonruimtes zo veel mogelijk op te kopen en vervolgens te knappen. Die woningen komen dan beschikbaar voor inwoners van Bodegraven-Reeuwijk die nu maar moeilijk een huis kunnen vinden, zoals spoedzoekers, gezinnen en starters.

Kunnen we niet gewoon langer wachten met de nieuwbouw? Of eerst alleen de Duitslandweg ontwikkelen?

De nood is vrij hoog. Op dit moment proberen partijen met discutabele motieven panden op te kopen (lees: aan de bestaande woningvoorraad te onttrekken) met het oog er arbeidsmigranten in onder te brengen, uiteraard zonder beheer. De gemeente heeft de afgelopen periode al een aantal keer kunnen ingrijpen voordat uitzendbureaus eengezinswoningen midden in woonwijken konden opkopen.

Ook huizen in Weideveld lopen het risico voor oneigenlijke doeleinden te worden opgekocht. Door een goed alternatief op de locaties Groote Wetering en Duitslandweg, door de aangepaste huisvestingsverordening én door een goede handhaving kan de gemeente dat beter tegenhouden. Daarmee blijven de woningen beschikbaar voor woningzoekenden uit Bodegraven. Wel is het zo dat strengere handhaving ertoe kan leiden dat arbeidsmigranten ‘op straat’ komen te staan. Daarom moeten handhaving en nieuwbouw hand in hand gaan.

Is het wonen op een industrieterrein, zonder vermaaksmogelijkheden, wel gewenst?

Het voordeel is dat de arbeidsmigranten zo dichtbij hun werk wonen. Daarnaast zijn beide complexen groot genoeg om te kunnen investeren in enkele recreatieve voorzieningen, een cursusruimte en een kleine winkel. En ook in goed toezicht en beheer, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Op dit moment werken arbeidsmigranten al grotendeels bij bedrijven die op een van de industrieterreinen zijn gevestigd. Nu gaan ze er ook wonen, dichtbij hun werk, in een goed beheersbare en zichtbare locatie.

Loopt de gemeente niet het risico dat arbeidsmigranten van buiten Bodegraven-Reeuwijk naar onze gemeente worden gelokt door deze goede huisvesting?

Nee. In de overeenkomst met investeerders, werkgevers en beheerders wordt duidelijk vastgelegd dat alleen arbeidsmigranten die in Bodegraven-Reeuwijk werken ondergebracht mogen worden in de appartementencomplexen op Groote Wetering en de Duitslandweg.

Ik heb een huis gekocht in Weideveld, vlakbij een van de appartementencomplexen. Wordt mijn huis nu minder waard?

Er is geen reden om dat te denken. Het gebouw komt aan de andere kant van de randweg rondom Weideveld, met een flinke groenstrook ertussen. Als dit appartementencomplex er niet zou komen, zou er vermoedelijk een groot bedrijfsgebouw worden neergezet. Bedrijfsgebouwen zijn vooral functioneel maar architectonisch niet per se mooier dan dit complex voor de huisvesting van arbeidsmigranten en niet per se minder overlast gevend. Wat de mensen zelf betreft: zij werken ook nu vooral op de bedrijventerreinen. Ze hoeven voortaan alleen minder ver te reizen om naar hun werk te gaan. In die zin verandert er dus niet heel veel.

Waarom heeft de gemeente niet eerder gemeld dat de nieuwbouw gepland is op de Groote Wetering? Nu voel ik mij niet volledig geïnformeerd.

Dat het gemeentebestuur zocht naar een goede mogelijkheid om arbeidsmigranten goed te huisvesten, en tegelijkertijd meer woonruimte wilde creëren voor de inwoners van Bodegraven, was geen geheim. Daarover is al bij de vorming van de huidige coalitie en daarna diverse malen gecommuniceerd.

In 2017 heeft de gemeente tientallen locaties onderzocht op hun geschiktheid. In september 2017 werd dit aantal teruggebracht naar negen locaties, die verder zijn onderzocht. Daarvan bleven er vier over. Om verschillende redenen vielen die locaties weer af of kwamen ze toch weer in beeld. Het pand op de Duitslandweg kwam medio 2018 vrij, toen het bedrijf Burggraaff Farm Technologies vertrok. Vervolgens zijn de beide percelen Groote Wetering (september 2018) en Duitslandweg (oktober 2018) van eigenaar gewisseld.

Deze locaties zijn dus inderdaad enige tijd geheim gehouden, omdat (voortijdige) bekendmaking de prijs zou beïnvloeden. Nadat de percelen waren aangekocht door investeerders, was geheimhouding niet meer nodig. Het college van B en W en een groot deel van de raadsleden hebben de beide locaties bezocht op 12 oktober. Op die dag hebben zij ook twee locaties buiten de gemeente bezocht waar de huisvesting van arbeidsmigranten, dankzij een goed beheer, zonder noemenswaardige problemen verloopt: Katwijk en Lelystad. Vervolgens is de geheimhouding opgeheven op 24 oktober door toezending van de stukken aan de gemeenteraad, een brief aan de inwoners en publicaties in Algemeen Dagblad en Kijk op Bodegraven-Reeuwijk.

Verder lezen
 

pdf Brief bewoners Weideveld 26 oktober 2018 (PDF, 120.14 KB)

 

pdf Brief aan bewoners van de wijken Weideveld en Broekvelden en het centrum van Bodegraven (PDF, 96.92 KB)

 

pdf Brief aan ondernemers op de bedrijventerreinen Broekvelden, Groote Wetering I en Groote Wetering II (PDF, 97.49 KB)

 

pdf Uitgangspunten Project Arbeidsmigranten september 2017 (PDF, 80.26 KB)

 

pdf Collegebesluitenlijst en overwegingen Arbeidsmigranten (PDF, 463.71 KB)

 

pdf Geheime raadsinformatiebrief 2018 – Arbeidsmigranten (PDF, 149.67 KB)

 

pdf Raadsinformatiebrief 2017 nr. 15 – Arbeidsmigranten (PDF, 109.51 KB)

 

pdf Persbericht 24 oktober 2018 (PDF, 114.13 KB)

 

pdf Raadsinformatiebrief 2018 nr. 45 – Vervolgproces Arbeidsmigranten (PDF, 186.03 KB)

 

pdf Geheime raadsinformatiebrief 2018 nr. G5 – Arbeidsmigranten (PDF, 141.73 KB)

 

pdf Oplegnotitie Huisvesting Arbeidsmigranten (PDF, 139.56 KB)

 

pdf Raadsvoorstel Huisvesting Arbeidsmigranten (PDF, 126.7 KB)

 

pdf Raadsbesluit Huisvesting Arbeidsmigranten (PDF, 103.76 KB)