Gemeenteraad beslist januari 2019 over herinrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg

Publicatiedatum: 
21 dec 2018
De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk neemt op 30 januari 2019 een besluit over de herinrichting van de Raadhuisweg/Zoutmansweg in Reeuwijk. Na een zorgvuldige afweging stelt het college een variant voor met verbrede fietsstroken, een verbrede rijloper en opnieuw ingerichte groenstroken.

Voorkeursvariant

Het college van B en W heeft hiermee zijn voorkeur uitgesproken voor een geoptimaliseerde variant van het eerdere voorstel. Inge Nieuwenhuizen, wethouder Verkeer en vervoer, licht toe:

“In dit voorstel gaat veiligheid voor alles. Het bevat een duurzaam veilige weginrichting met een snelheidslimiet van 30 km/uur, passend bij een dorpsroute. De schoolroute via het huidige, onverplichte fietspad blijft bestaan. Daarnaast stellen we aanvullende maatregelen voor, zoals een inrijverbod voor doorgaand vrachtverkeer, gedragsbeïnvloeding, handhaving en een passende fysieke inrichting. Met de voorgestelde variant houden we rekening met alle weggebruikers.”

Voortraject

Eerder werd de besluitvorming over de Raadhuisweg/Zoutmansweg in de gemeenteraadsvergadering van oktober 2018 uitgesteld. Afgesproken werd nog enkele varianten van de inrichting met vrijliggende fietspaden te verkennen, evenals een variant met een optimalisatie van een inrichting met fietsstroken. Daarnaast is onderzocht met welke maatregelen het vrachtverkeer op de Raadhuisweg/Zoutmansweg nog verder kan worden teruggedrongen. De uitkomsten zijn getoetst aan de door de raad vastgestelde uitgangspunten.

‘Veilig en duurzaam’

“We hebben nogmaals gekeken hoe we het huidige ‘pad van alles’ als vrijliggend fietspad zouden kunnen inrichten. Feit is dat onveilige kruisingen dan blijven bestaan en de snelheid op de Raadhuisweg/Zoutmansweg zal toenemen”, aldus wethouder Nieuwenhuizen. “Als college zijn we ons ervan bewust dat we met dit voorstel niet iedereen tevreden kunnen stellen. Met het advies dat we hebben ingewonnen bij belanghebbenden en verkeersexperts, zoals Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en politie, zijn we ervan overtuigd dat het herinrichtingsvoorstel de beste oplossing is voor een veilige en duurzame inrichting van de Raadhuisweg en Zoutmansweg.”