Duurzaamheidsambities gemeente Bodegraven Reeuwijk

De gevolgen van klimaatverandering zijn groot. Samen met inwoners en bedrijven willen wij deze ontwikkeling tegengaan. Dat doen we met het programma ‘Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035’, het opstellen van de Transitievisie Warmte, we hebben een strategie om ons aan te passen aan de klimaatverandering (klimaatadaptatie), en werken samen met de regio aan duurzaam energieplan (RES). Duurzaamheid gaat over een betere toekomst. Daarom organiseert de gemeente voor jongeren specifieke activiteiten gericht op duurzaamheid.

Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035

In april 2017 zijn de “Routekaart Klimaatneutraal Bodegraven-Reeuwijk 2035” en het bijbehorende actieplan vastgesteld. Beide zijn een uitwerking van de motie “Klimaatneutrale gemeente” die in november 2014 werd aangenomen. Deze motie en de routekaart en het actieplan benadrukken dat als we nu niets doen om klimaatverandering tegen te gaan, we de gevolgen op financieel en ecologisch vlak doorschuiven naar volgende generaties.

pdf Actieplan Bodegraven Reeuwijk klimaatneutraal (PDF, 845.55 KB) pdf Routekaart (PDF, 315.57 KB) pdf Themapagina Duurzaamheid 16 dec 2020 (PDF, 1.63 MB)

Warmtetransitie

De verduurzaming van de warmtevraag noemen we de warmtetransitie. De warmtetransitie bestaat uit het isoleren en het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Warmtealternatieven voor aardgas verschillen vaak heel lokaal.

De Transitievisie Warmte (TVW) is een belangrijk instrument voor gemeenten om de regie te voeren over de lokale warmtetransitie. Iedere gemeente heeft van het Rijk de taak gekregen om voor eind 2021 een TVW te maken. De gemeente maakt deze in de eerste helft van 2021 samen met bedrijven, organisaties en bewoners. De gemeenteraad stelt de TVW na de zomer van 2021 vast. In de TVW staan op buurtniveau alternatieven voor aardgas om woningen en gebouwen te verwarmen. Het laat het tijdspad zien wanneer welke wijken uiterlijk in 2050 van het aardgas af gaan. Voor de wijken of buurten die in de visie al gepland staan vóór 2030, geeft de visie inzicht in de mogelijke duurzame warmte-alternatieven.

In de Week van de Duurzaamheid 2020 werden inwoners van de gemeente bijgepraat in een webinar over een aardgasvrij Bodegraven-Reeuwijk: https://bit.ly/2K6sv05

Strategie Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het veranderende klimaat en waarbij je de schadelijke gevolgen daarvan probeert te beperken. In de Strategie Klimaatadaptatie is de ambitie van Gemeente Bodegraven-Reeuwijk beschreven.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaat aan de slag om bestand te zijn tegen de gevolgen van toenemende hevige regenbuien, langdurige droogte, hitte en overstromingen. Dit doen we zo integraal mogelijk en we zien dit als onderdeel van de hele transitie naar een duurzame samenleving.  Niets doen of langer wachten is geen optie. Op langere termijn is dit ook duurder.

In alle plannen houden we rekening met de mogelijke gevolgen van klimaatveranderingen. Dit betekent dat wij bij projecten zoveel mogelijk kansen tegelijk benutten.

Voor meer informatie over klimaatadaptatie en de kansen en knelpunten: Story map stresstesten

pdf Raadsbesluit Klimaatadaptatie - strategie en scenarios (PDF, 186.64 KB) pdf Bespreekstuk Rapport strategie en scenarios (PDF, 1.19 MB) pdf Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (PDF, 443.51 KB) pdf Folder Klimaatbestendige gemeente (PDF, 1.95 MB)

Regionale samenwerking

Duurzaamheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarom zoekt gemeente Bodegraven-Reeuwijk de samenwerking op met andere gemeenten in de regio Midden-Holland. De regionale tafel duurzaamheid Midden-Holland zet zich in om een regionale bijdrage te leveren aan de wereldwijde duurzaamheidsopgaven, waar dat regionaal mogelijk is en waar die regionale aanpak effectiever is. Bijvoorbeeld met de Regionale Energie Strategie, waar we met regio Midden - Holland gezamenlijk kijken naar de opgave om meer duurzame energie op te wekken. U kunt meer lezen over de concept Regionale Energie Strategie en de plannen van Regio Midden-Holland op www.resmiddenholland.nl

Op de website van de regio Midden-Holland leest u meer over de samenwerking en de Regionale Energie Strategie.

Concept RES regio Midden-Holland

Betrekken van jongeren

Jongeren hebben de toekomst! Daarom probeert de gemeente hen te betrekken bij duurzame onderwerpen. Zo zijn er vanuit de gemeente lespakketten beschikbaar voor scholen waar natuur en milieu centraal staat. Daarnaast is er de jaarlijkse kinderklimaattop die we organiseren samen met basisscholen in de gemeente. Tijdens de kinderklimaattop staat een thema centraal (zoals energiebesparing of duurzame mobiliteit) en kinderen bedenken aan de hand van een prijsvraag ideeën om op dat thema verbeteringen rond de school aan te brengen. Ook zijn er op zo’n dag interactieve workshops.

Doet u mee?

Wilt u ook meedenken en meepraten? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar duurzaam@bodegraven-reeuwijk.nl