Detailhandel en horeca

Winkeltijden

Winkels mogen op grond van de landelijke Winkeltijdenwet open zijn van maandag t/m zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur. Voor openstelling op zon- en feestdagen zijn regels vastgelegd in de lokale Winkeltijdenverordening. Lees meer

Belastingen & heffingen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeente Bodegraven-Reeuwijk afvalstoffenheffing, forensenbelasting, hondenbelasting, leges, onroerende zaakbelasting, precariobelasting, reinigingsrechten, rioolheffing en toeristenbelasting. Daarnaast verstuurt de BSGR de WOZ-beschikkingen voor alle onroerende zaken in de gemeente.

Voor meer informatie kijkt u op www.bsgr.nl of belt met tijdens kantoortijden met (0715) 256 200

Horecabeleid

Voor horeca gelden er verschillende regels. Veel gemeentelijke regels zijn vastgelegd in de Apv. Hierin zijn o.a. regels gesteld over openings- en sluitingstijden en de exploitatievergunning. Ook is veel informatie te vinden in de Drank- en Horecawet. Voor het aanvragen van vergunningen en nadere informatie kunt u contact opnemen met medewerkers van het Klantcontactcentrum via (0172) 522 522.

Voor meer informatie zie ‘APV Bodegraven-Reeuwijk’ en de Drank- en Horecawet.

Standplaatsenbeleid

Onder een standplaats wordt verstaan het te koop aanbieden van goederen als vis, kaas, snacks, bloemen, kleding en dergelijke vanaf een standplaats in de openbare ruimte in de gemeente. Het is een niet meer weg te denken activiteit die het straatbeeld verlevendigt en voorziet in een behoefte. Daarnaast kunnen standplaatsen de aantrekkingskracht van een winkelcentrum versterken en bijdragen aan het voorzieningenniveau in de dorpen. De gemeente stelt voorwaarden aan deze vorm van ambulante handel. Welke voorwaarden dat zijn leest u in het standplaatsenbeleid:

pdf Standplaatsenbeleid (PDF, 626.12 KB)


Horeca sluitingstijden

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn verschillende soorten horecabedrijven gevestigd. Als u als ondernemer, inwoner of bezoeker wilt weten welke regels er gelden voor deze bedrijven, vindt u hieronder meer informatie. Om de overlast voor de omgeving te beperken, zijn sluitingstijden vastgesteld.

Regels rondom geluid

In het landelijke Activiteitenbesluit is bepaald hoeveel geluid horecabedrijven maximaal mogen produceren. Van een exploitant wordt verwacht dat hij/zij zich aan deze regels houdt. De overlast voor de directe omgeving wordt zo tot een minimum beperkt.

Ondernemers hebben 8 keer per jaar de mogelijkheid een festiviteit te organiseren waarbij de geluidsnormen mogen worden overschreden. Daarnaast wijst het college jaarlijks enkele feestdagen aan waarop het overschrijden van de geluidsnormen is toegestaan. Er gelden dan ruimere geluidsnormen die voor de directe omgeving wel hoorbaar zijn. De exploitant is verplicht om direct omwonenden vooraf te informeren over eventuele festiviteiten.

Melden geluidsoverlast horecabedrijven

Heeft u klachten over geluidsoverlast van horecabedrijven, dan kunt u contact opnemen met de ODMH (Milieudienst) via telefoonnummer (088) 333 555. Deze dienst is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Handhaving en toezicht

Horecaklachten zijn er vaak in de avond of in het weekend. Daarom kunt u het best meteen bellen met de politie via telefoonnummer (0900) 88 44. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen met 0172 522 522 en vragen naar een BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar).

Dan nog iets over de bevoegdheidverdeling tussen politie en BOA’s. De politie is bevoegd op te treden bij overlast afkomstig vanuit het pand en alle vormen van overlast in de openbare ruimte. De BOA’s kunnen alleen optreden wanneer de overlast plaatsvindt in de openbare ruimte.

Sinds 1 januari 2014 is de gemeente het bevoegd op te treden tegen overtredingen van de Drank- en Horecawet. De gemeente heeft een extern bureau ingehuurd om controles op bijvoorbeeld de leeftijd (schenken alcohol aan 18-er) van bezoekers uit te voeren en het commerciële gebruik van sportkantines tegen te gaan. Onze BOA’s ondersteunen dit bureau hierbij.