College stelt voor: doorgaan met ondernemersfonds, mits...

Publicatiedatum: 
23 aug 2021
Het college van B&W van Bodegraven-Reeuwijk stelt aan de gemeenteraad voor om door te gaan met het verlenen van medewerking aan Ons Fonds, het ondernemersfonds Bodegraven-Reeuwijk. Dit wel onder voorwaarde van een aantal forse aanpassingen, waaronder een hogere graad van betrokkenheid van de ondernemers en een verlaging van de bijdrage via de OZB niet woningen.

Het college volgt met haar voorstel het preadvies van de Evaluatiecommissie ondernemersfonds, onder leiding van Stephan Verboom. In haar rapport stelt de commissie dat het ondernemersfonds veel heeft gebracht, zoals een grotere veiligheid op de bedrijventerreinen. Toch is het fonds bij de ondernemers nog onvoldoende bekend. Een ondernemersfonds is een fonds ‘voor en door’ ondernemers. Het voeren van de organisatie door een kleine groep - weliswaar zeer betrokken - personen is daarvoor een te smalle basis, vindt de commissie. In het preadvies van de evaluatiecommissie wordt voorgesteld om door te gaan met het fonds, mits er op korte termijn werk wordt gemaakt om ondernemers alsnog breed te informeren en te betrekken bij de organisatie van het fonds. Lukt dat niet binnen twee jaar, dan is de evaluatiecommissie van mening dat het fonds – na nog een jaar overgangstermijn – zal moeten stoppen.

Voor de verbetering richt de Evaluatiecommissie Ondernemersfonds zich tot de ondernemersverenigingen die zeven jaar geleden om het fonds hebben gevraagd. Deze verenigingen werken samen in het Ondernemersplatform Bodegraven-Reeuwijk (OPBR) en moeten de krachten bundelen om de ondernemers beter bij het fonds te betrekken. De ondernemersverenigingen hebben het college van B&W laten weten dat ook te gaan doen en zij zullen de gemeenteraad bij de behandeling van het voorstel aangeven wat hun aanpak wordt.

De evaluatiecommissie constateert dat de directe uitgaven uit het fonds achterblijven bij de inkomsten. Daarom stelt het college voor om de afdracht van de ondernemers aan het fonds met circa een kwart te verlagen. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan het kostenbezwaar van agrarische ondernemers, die vanaf januari 2021 ook meedoen aan het fonds.

De Evaluatiecommissie ondernemersfonds licht op 8 september a.s. haar rapport toe aan de gemeenteraad. Het college stelt de raad voor om, onder de bovengenoemde voorwaarden, verdere medewerking te verlenen aan het ondernemersfonds voor een periode van drie jaar.

 

Het rapport van de Evaluatiecommissie ondernemersfonds 2017-2021 en het voorstel aan de gemeenteraad is te vinden in de raadsstukken.