Christiaan van der Kamp - burgemeester

Onderwerpen
 

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Regionale Zaken
 • Integriteit
 • Communicatie
 • Burgerparticipatie
 • Naturalisaties
   

Nevenfuncties (onbezoldigd)
 

 • Lid Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart 
 • Lid Maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer Zuid-Holland
 • Vicevoorzitter van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) onderdeel van de VNG

Ambtshalve functies:

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden  
 • Lid Districtcollege politie  
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie eenheid Den Haag
 • Voorzitter DB/AB ODMH
 • Voorzitter Stuurgroep Veenweide/Gouwe Wiericke
 • Lid Bestuurlijk Tafel Groene Hart
 • Lid DB/AB Regio Midden Holland