Centrumplan Hart in Bodegraven

Een gezelliger en levendiger centrumgebied van Bodegraven. Volgend jaar kan dat een feit zijn nu het college van burgemeester en wethouders heeft besloten tot uitvoering van de plannen van de inwoners-initiatiefgroep ‘Hart in Bodegraven’ en landschapsarchitect Timo Cents. Met ‘dorpse elementen’ als bomen, groen en aangename verblijfplekken in de juiste maat en schaal wordt een mooier, sfeervoller en groener centrum geschapen. Ingrediënten die bijdragen aan de gewenste extra gezelligheid voor inwoners, toeristen en ondernemers. “Het centrum wordt leuker voor ons allemaal”, zo vat wethouder Inge Nieuwenhuizen de ingrepen samen.
 


Initiatiefgroep Hart in Bodegraven. V.l.n.r. Han Koevoets, Juan da Silva, Gerdien Verheul, Frank Busker en Leendert Spijker 

Bij de inwoners-initiatiefgroep, bestaande uit Han Koevoets, Juan da Silva, Gerdien Verheul, Frank Busker en Leendert Spijker, knalde de kurk van de champagnefles. Want na ruim anderhalf jaar van ideevorming en plannen maken, weten zij nu dat de openbare ruimte in het centrum daadwerkelijk wordt aangepakt.

Benieuwd hoe het eruit kan gaan zien? Bekijk de plannen.

Definitief ontwerp vastgesteld

Op 1 december jl. heeft het college het definitief ontwerp vastgesteld. Alle binnengekomen reacties op het concept ontwerp zijn opgenomen in de Nota van beantwoording en voorzien van een reactie.

Hieronder treft u de Nota van beantwoording en het definitief ontwerp.  De komende periode wordt het definitief ontwerp vertaald naar een technisch ontwerp, zodat de aanbestedingsprocedure opgestart kan worden. Het streven is om in het voorjaar de uitvoering van de herinrichting te starten.

pdf 20201130_Bodegraven_DO_v6.5 Markstraat (PDF, 1.14 MB) pdf 20201130_Bodegraven_DO_v6.5 Plein (PDF, 1.11 MB) pdf 20201130_Bodegraven_DO_v6.5-Stegen (PDF, 1.13 MB) pdf 20201130_Bodegraven_DO_v6.5-totaal (PDF, 1.52 MB) pdf Nota van beantwoording inspraakreacties Hart in Bodegraven (PDF, 204.12 KB)


Pop-up shop
Op het Raadhuisplein 2 (waar de voormalige kledingwinkel Soet gevestigd was) is vanaf/rondstreeks 24 juni een etage ingericht met onder meer een videopresentatie over het project Hart in Bodegraven. Op de deur van dit pand zal te zien zijn wanneer deze geopend is om ook met de initiatiefgroep Hart van Bodegraven te kunnen praten over de plannen. Dat zal vaak op doordeweekse marktdagen zijn. Als er meer exacte data bekend zijn dan worden die via verschillende kanalen bekend gemaakt.

Bekijk de videopresentatie over de plannen.

Hart in Bodegraven


Regie overgedragen

De gemeente werkt al langere tijd aan de Centrumvisie voor Bodegraven en de uitwerking daarvan. Daarbij wordt naar een veelheid van maatregelen gekeken, van herinrichting tot toegankelijkheid, van verkeersingrepen tot parkeeroplossingen en van leegstaande winkelpanden tot het opknappen van het gevelbeeld. Na haar aantreden als wethouder heeft Inge Nieuwenhuizen contact gezocht met de initiatiefgroep, die met de realisatie van de Rijnkadehaven had laten zien impulsen aan het centrum van Bodegraven te kunnen geven. De leden van de initiatiefgroep, allen inwoners van Bodegraven, hebben vervolgens na gesprekken met inwoners en bedrijven ideeën ontwikkeld en landschapsarchitect Timo Cents gevraagd dit in een schetsontwerp uit te werken. Timo had ook het ontwerp voor de Rijnkadehaven bedacht. Het schetsontwerp voor het centrum is vorig jaar mei onder andere in een drukbezochte bijeenkomst in het Evertshuis met belangstellende inwoners en ondernemers besproken. Han Koevoets: “We hebben ook alle vragen die zijn binnengekomen netjes beantwoord en tegelijk aangegeven of suggesties wel of niet haalbaar waren. Tevens hebben wij nauw samengewerkt met de gemeentelijke organisatie voor professionele ondersteuning en adviezen. Ja, wij gingen soms onorthodox te werk en gingen regelmatig dwars door vaste gewoontes en regels heen, maar de samenwerking verliep goed. Er is door de gemeente geld beschikbaar gesteld voor het ontwerp. Wij hadden bij deze planvorming de regie in handen. Bij de uitvoering is de regie overgenomen door de gemeente die als opdrachtgever verantwoordelijk is en de inspraakprocedure begeleidt. Maar wij houden als een soort supervisor samen met de architect wel de vinger aan de pols zodat het ontwerp overeind blijft. We blijven als spin in het web de realisatie volgen.”

Vergaande burgerparticipatie

De mate waarin de initiatiefgroep de plannen heeft opgezet, is best uniek te noemen, aldus landschapsarchitect Timo Cents van Arcadis. “In de nieuwe Omgevingswet speelt burgerparticipatie een grote rol, maar hier in Bodegraven hebben de inwoners grotendeels zelf de kar getrokken. Dat maak ik niet veel mee bij de gemeentelijke (her)inrichtingsprojecten waaraan ik werk. Je ziet tevens dat pure winkelcentra hun langste tijd hebben gehad. Levendige dorpscentra worden een mix van detailhandel, horeca, cultuur, evenementen en ruimte voor verpozen. Dat alles zit in de plannen voor Bodegraven centrum.”

Het plan van de initiatiefgroep omvat uitsluitend de openbare ruimte, benadrukt Han Koevoets. “Wij kijken niet naar andere zaken zoals autoverkeer en parkeren. Wij houden niets tegen met ons ontwerp. Er zijn andere plannen in de maak voor bijvoorbeeld parkeren. Die plannen worden wel in samenhang met ons centrumplan bekeken, zodat ze elkaar versterken en niet tegenwerken. Voor ons is het belangrijk dat er een mooi, sfeervol en groen centrum ontstaat waar mensen prettig kunnen winkelen en verblijven. We hebben het balletje aan het rollen gebracht en kijken uit naar het fraaie resultaat volgend jaar.”

Integraal vervolg

De komende aanpak omvat niet de locatie Oude Markt/Dorpskerk. Gemeentelijk projectleider Andy Jansen legt uit: “De gemeenteraad heeft vorig jaar ingestemd met de fase van de herinrichtingplannen die nu concreet zijn uitgewerkt en door het college zijn vastgesteld. Deze aanpak blijft binnen het budget dat door de gemeenteraad is vrijgemaakt. De aanpak van de Oude Markt valt formeel niet binnen het raadsbesluit van vorig jaar. Dat gedeelte van de beoogde centrumaanpak is namelijk naar een volgende fase doorgeschoven. Echter, het college heeft recent wel opdracht gegeven om in lijn van de huidige plannen voor het centrumgebied ook een ontwerp te maken voor het Voorplein. Op die manier ontstaat een integrale aansluiting op de rest van het projectgebied. Bovendien kan hiermee parkeercapaciteit worden teruggewonnen op een eventueel verlies van parkeerplekken bij de toekomstige herinrichting van de Oude Markt. Nogmaals, dat is een ander project en zit dus ook niet in deze inspraakronde.”

Uitvoering

Projectleider Andy Jansen en uitvoeringscoördinator Peter Andersen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk verwachten dat eind van dit jaar of begin volgend jaar wordt gestart met de uitvoering van de plannen. Peter: “We gaan na de inspraaktermijn de ontwerpen laten uitwerken in technische tekeningen en dan kan het aanbestedingstraject beginnen. Dat vergt enkele maanden tijd. Andy: “Vooruitlopend op de aanpak hebben wij alvast de Marktstraat laten versmallen en verleggen. Dit mede om de terrassen van de horeca meer ruimte te geven, extra welkom in deze coronatijd. Behalve dat de Marktstraat wordt versmald, komt er een verhoogd plateau met een weerskanten een drempelconstructie. Het bestratingstapijt loopt op één niveau van de terrassen over naar het Raadhuisplein. Zo wordt de toegankelijkheid voor groepen gebruikers verbeterd en wordt de verkeerssnelheid verder verlaagd. Sommige ingrepen geschieden met tijdelijke materialen omdat we bij de definitieve uitvoering nog aan het werk moeten met onder andere hagen langs het Raadhuisplein. We werken als gemeente op een gezonde manier samen met de initiatiefgroep. Het ontwerp is bijvoorbeeld door onze vakdisciplines beschouwd op technische zaken als kabels en leidingen en beheerstechnische aspecten. En ik ben als projectleider continu in gesprek met alle belanghebbenden om de uitvoering straks soepel te laten verlopen.”

Meer informatie

Heeft u een vraag? Kijk dan eerst of uw vraag bij de meest gestelde vragen staat. Is dat niet het geval neem dan contact op met projectleider Andy Jansen via telefoonnummer 0172-522522 of per e-mail via economie@bodegraven-reeuwijk.nl

 

Foto's: bouwfilm.nl
Visuals: Arcadis Landschapsarchitectuur