Bodegraven-Reeuwijk presenteert Routekaart Sociaal Domein om de stijgende tekorten in de Wmo en Jeugdzorg tegen te gaan

Publicatiedatum: 
17 jul 2020
De financiële tekorten bij de gemeente worden voor een groot veroorzaakt door het sociaal domein. Daarom is het noodzakelijk om stevig in te grijpen bij het Sociaal domein en tot een pakket van maatregelen en voorstellen te komen om de stijging van de kosten in het sociaal domein af te vlakken in 2021 en daaropvolgende jaren. Daarom heeft het college van B&W vandaag een routekaart Sociaal Domein naar de gemeenteraad gestuurd.

De Routekaart Sociaal Domein geeft een overzicht van mogelijke maatregelen en voorstellen en kent 3 uitvoeringsagenda’s:

  1. Preventie
  2. Toegang tot de zorg en ondersteuning
  3. Maatwerk- en individuele voorzieningen

Met deze Routekaart komt er beter inzicht in het proces dat doorlopen wordt in het sociaal domein.

Wethouder Odd Wagner: ”Voor mij blijft vóór alles de mens en de zorgvrager centraal staan. Ik realiseer me dat dit gevolgen gaat hebben voor mensen. Maar niet ingrijpen in de zorgkosten is geen keuze. Dit proces richt zich op het terug dringen van de kosten, het beheersen van het zorgproces en de transformatie ervan”.

Binnen de uitvoeringsagenda maatwerk- en individuele voorzieningen worden deze zomer alle gecontracteerde maatwerkvoorzieningen (bijv. hulp bij huishouden, begeleiding en behandeling jeugdzorg) die de gemeente biedt aan inwoners met een zorg- en ondersteuningsbehoefte nader geanalyseerd. Daarbinnen worden (nieuwe) keuzes gemaakt over hoe de toegang tot een dergelijke voorziening plaatsvindt. Dat heeft ook consequenties voor de inrichting van de toegang tot deze maatwerkvoorzieningen (bijv. het sociaal team) en over afspraken met andere samenwerkingspartners (zoals huisartsen en onderwijs).

Bij de afwegingen is en wordt er uiteraard gekeken hoe de zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbaren geborgd kan worden, maar de maatregelen gaan inwoners met een zorg- en ondersteuningsbehoefte raken. De gemeente hanteert het uitgangspunt dat aan de wettelijke verplichtingen moet worden voldaan, de ondersteuning voor de meest kwetsbaren in stand wordt gehouden en tot slot dat we blijven werken aan de wenselijke inhoudelijke veranderingen in het sociaal domein.

Binnen de uitvoeringsagenda Preventie wordt de gemeenteraad na de zomer gevraagd om een keuze te maken over de reikwijdte van preventie in het sociaal domein wat vervolgens vertaalt wordt op inhoud en hoogte van gemeentelijke subsidies binnen het sociaal domein.

Naast de iets langere termijn maatregelen geeft de Routekaart aan welke maatregelen nú al worden doorgevoerd en dus niet pas in 2021. De Routekaart wordt in september besproken met de gemeenteraad.

De kadernota 2021 laat oplopende tekorten zien binnen het Sociaal domein. Samen met opdrogende inkomsten van grondexploitaties maken dat er geen sluitend financieel meerjarenperspectief is. Als de ondersteuningsvragen binnen het sociaal domein in aantal en zwaarte blijft stijgen, zoals de afgelopen drie jaar, dan ontstaan er structurele tekorten die oplopen tot 6 á 7 miljoen in 2023.

In de kadernota is voor het sociaal domein op Jeugd en Wmo een taakstelling van € 1,2 miljoen opgenomen in 2021. Op de begroting van het sociaal domein van circa € 16,6 miljoen betekent dit een uitgavenreductie van 7,2%.