Beter Bereikbaar Gouwe

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, het hoogheemraadschap van Rijnland, de Regio Midden-Holland en provincie Zuid-Holland werken samen in Beter Bereikbaar Gouwe. In het gebied spelen al langere tijd leefbaarheids- en verkeersknelpunten op en rondom de bruggen en wegen in het Gouwe gebied. De komende jaren blijft de regio groeien. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak.

Begin 2019 zijn 26 mogelijke oplossingen in beeld gebracht. Voor wegverkeer, scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer. Begin 2020 zijn hier 14 nieuwe mogelijke maatregelen aan toegevoegd voor uitgebreid onderzoek. De opdracht van de samenwerkende partijen is te komen tot één samenhangend pakket van maatregelen, dat zorgt voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid en versterking van de economie voor de lange termijn. Besluitvorming door gemeenteraden, waterschap en provinciale staten en daarover vindt naar verwachting plaats in 2021. Hierna volgt een uitwerking met schetsontwerpen en een uitvoeringsprogramma.

Betere aansluiting A12/N11 (Bodegravenboog)

Door deelname aan Beter Bereikbaar Gouwe praat en besluit Bodegraven-Reeuwijk mee over de scenario’s die uiteindelijk tot uitvoer worden gebracht. De gemeente legt in het programma de nadruk op verbetering van de aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog). Ook benadrukt de gemeente het belang om de planning van Beter Bereikbaar Gouwe goed af te stemmen op de planning van het onderzoek met het Rijk naar de aansluiting A12-N11. Ook ziet de gemeente kansen waar het gaat om de realisatie van vaar- en fietsverbindingen in relatie tot de wens van college, gemeenteraad en inwoners om het waardevolle en kwetsbare buitengebied te beschermen.

Onderzoek 14 nieuwe ideeën

De komende jaren wordt er meer verkeer verwacht over de weg en het water in het gebied rondom de Gouwe. Om daar een antwoord op te hebben, werken de overheden in Beter Bereikbaar Gouwe samen aan een pakket aan oplossingen voor de knelpunten en de ambities. Eind vorig jaar hebben bewoners en bedrijven 77 nieuwe ideeën voor wegen, vaarroutes en fietspaden ingediend. Hiervan zijn 14 geselecteerd om volledig te onderzoeken op effecten en draagvlak.

Meedenken

De samenwerkende partijen willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen denken over Beter Bereikbaar Gouwe. Iedereen bij elkaar laten komen in een ruimte is, door de coronabeperkingen, nu niet mogelijk.  Als het weer mogelijk is, worden weer ‘fysieke bijeenkomsten’ gehouden.

Meer informatie over Beter Bereikbaar Gouwe is te lezen op www.beterbereikbaargouwe.nl

Via deze site kunt u zich ook abonneren op de nieuwsbrief.