Beter Bereikbaar Gouwe

De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen, het hoogheemraadschap van Rijnland, de Regio Midden-Holland en provincie Zuid-Holland werken samen in Beter Bereikbaar Gouwe. In het gebied spelen al langere tijd leefbaarheids- en verkeersknelpunten op en rondom de bruggen en wegen in het Gouwe gebied. De komende jaren blijft de regio groeien. Dit vraagt om een gezamenlijke aanpak.

De komende jaren wordt er meer verkeer verwacht over de weg en het water in het gebied rondom de Gouwe. Om daar een antwoord op te hebben, werken de overheden in Beter Bereikbaar Gouwe samen aan een pakket aan oplossingen voor de knelpunten en de ambities. Er zijn 40 mogelijke oplossingen in beeld gebracht, voor wegverkeer, scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer. De opdracht van de samenwerkende partijen is te komen tot één samenhangend pakket van maatregelen, dat zorgt voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid en versterking van de economie voor de lange termijn. Besluitvorming door gemeenteraden, waterschap en provinciale staten vindt naar verwachting plaats in 2021. Hierna volgt een uitwerking met schetsontwerpen en een uitvoeringsprogramma.

Betere aansluiting A12/N11 (Bodegravenboog)

Door deelname aan Beter Bereikbaar Gouwe praat en besluit Bodegraven-Reeuwijk mee over de scenario’s die uiteindelijk tot uitvoer worden gebracht. De gemeente legt in het programma de nadruk op verbetering van de aansluiting A12-N11 (Bodegravenboog). Daarbij benadrukt de gemeente het belang om de planning van Beter Bereikbaar Gouwe goed af te stemmen op de planning van het onderzoek met het Rijk naar de aansluiting A12-N11. Ook ziet de gemeente kansen waar het gaat om de realisatie van vaar- en fietsverbindingen in relatie tot de wens van college, gemeenteraad en inwoners om het waardevolle en kwetsbare buitengebied te beschermen.

Maatregelenpakketten

In het najaar van 2020 zijn de 40 mogelijke oplossingen gebundeld in vijf opties voor maatregelenpakketten. De opties lossen zoveel mogelijk knelpunten op met zo weinig mogelijk negatieve effecten. Hierbij is rekening gehouden met draagvlak voor de maatregelen, impact op de openbare ruimte en hoeveel geld ervoor beschikbaar is. Lees er meer over op https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/maatregelenpakketten-beter-berei...

De vijf mogelijke pakketten staan in dit document op een rij:

pdf vijf opties maatregelen Beter Bereikbaar Gouwe (PDF, 513.97 KB)

Meedenken

De samenwerkende partijen willen dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen denken over Beter Bereikbaar Gouwe. Wilt u meer weten over mogelijke pakketten van maatregelen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van uw omgeving? Meld u aan voor het webinar op 24 november en/of voor online gesprekstafels op 30 november of 1 december. Aanmelden kan via www.beterbereikbaargouwe.nl, waar ook meer informatie te lezen is.

pdf Online bijeenkomsten Beter Bereikbaar Gouwe (PDF, 389.52 KB)