Bestemmingsplan ‘Weijpoort 35a, Nieuwerbrug’, gemeente Bodegraven-Reeuwijk gewijzigd vastgesteld

Publicatiedatum: 
11 okt 2017
Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 3.8, derde lid Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 27 september 2017 het bestemmingsplan ‘Weijpoort 35a, Nieuwerbrug’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Op het perceel aan de Weijpoort 35 te Nieuwerbrug aan den Rijn is een veehouderijbedrijf gevestigd. De bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. Een gedeelte van de aanwezige bedrijfsbebouwing is al gesloopt. De nog aanwezige overtollige bebouwing zal binnenkort worden gesloopt. Daarnaast zal bebouwing worden gesloopt op het naastgelegen perceel aan de Weijpoort 35a te Nieuwerbrug aan den Rijn. Dit perceel maakt onderdeel uit van een bestaand bouwvlak aan de Weijpoort 36. Met toepassing van de in het (ontwerp) bestemmingsplan Buitengebied Noord opgenomen Ruimte-voor-ruimteregeling zal in plaats van de te slopen bebouwing één compensatiewoning worden gebouwd op het perceel Weijpoort 35a te Nieuwerbrug aan den Rijn.

In de regels van het bestemmingsplan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

  • Artikelen  5.2.c.2 en 5.3.2.b: 500 m2 is gewijzigd in 100 m2;
  • Artikelen  6.2.c.2 en 6.3.2.b: 25.000 m2 is gewijzigd in 500 m2.

Ter inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf donderdag 12 oktober 2017, gedurende de beroepstermijn (t/m donderdag 23 november 2017) op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl planidentificatie: NL.IMRO.1901.Weijpoort35a-BP80;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website;
  • op papier (inclusief de onderliggende stukken) en digitaal tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum (KCC) aan de Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien via:

http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl

Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende 6 weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel vrijdag 13 oktober 2017. Het beroep dient ingesteld te worden bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingediend door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij burgemeester en wethouders naar voren te brengen;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking, daags na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe dient, binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.