Bestemmingsplan Weideveld, deelplan 9

Publicatiedatum: 
9 okt 2017
Er is aantoonbare vraag naar woningen in de markt en woonveld 9 van de nieuwbouwwijk Weideveld staat gepland om in 2018 in productie te nemen. Op woonveld 9 geldt echter nog de agrarische bestemming. Om de woningen planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

Plangebied

Het plangebied betreft woonveld 9 van de nieuwbouwwijk Weideveld in Bodegraven. Woonveld 9 grenst aan de noord- en westzijde aan andere woonvelden van Weideveld, aan de zuidzijde aan het bedrijventerrein Groote Wetering en aan de oostzijde aan weilandpercelen.

Stand van zaken

Het ontwerpbestemmingsplan “Weideveld, deelplan 9” ligt vanaf donderdag 12 oktober t/m 22 november 2017 ter inzage, waarover iedereen een zienswijze kenbaar kan maken.

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt maximaal 85 woningen mogelijk. Woonveld 9 van Weidveld krijgt de globale bestemming ‘Woongebied’, dat vergelijkbaar is met de andere woonvelden. Deze bestemming bevat regels voor de woningbouw, maar bevat tevens ruimte om in te kunnen spelen op eventuele veranderende stedenbouwkundige inzichten. 

De procedure voor het bestemmingsplan wordt gecombineerd met de voorbereiding van een besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder voor de meest zuidelijk te realiseren woningen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Zienswijze

Schriftelijke zienswijzen dienen gericht te worden aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Voor mondelinge reacties dient een afspraak te worden gemaakt met de afdeling Inwoners en Bedrijven via telefoonnummer 0172-522522.

De ontvangen reacties worden door de raad betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan.