Bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren Bodegraven-Reeuwijk" vastgesteld

Publicatiedatum: 
28 nov 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 en 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 21 november 2018 het bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren Bodegraven-Reeuwijk” gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren Bodegraven-Reeuwijk” is opgesteld omdat per 1 juli 2018 de parkeerregeling uit de Bouwverordening komt te vervallen. In het plan wordt een uniforme parkeerregeling opgenomen die dynamisch verwijst naar het huidige parkeerbeleid.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de hierbij behorende stukken liggen van donderdag 3 mei 2018 tot en met woensdag 13 juni 2018 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.BPpluparkeren-BP40;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website, www.bodegraven-reeuwijk.nl/overzicht-ruimtelijke-plannen (ontwerpbestemmingsplan Paraplu Parkeren Bodegraven Reeuwijk);
  • op papier en digitaal tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht tijdens openingsuren in het gemeentehuis. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0172 - 522 731.

De gemeenteraad besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan. Ingediende zienswijzen worden daarbij betrokken.