Bestemmingsplan ‘De Wijde Wiericke, 2e herziening’ vastgesteld

Publicatiedatum: 
6 dec 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 21 november 2018 het bestemmingsplan ‘De Wijde Wiericke, 2e herziening’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De meeste wijzigingen hebben betrekking op de verbeelding en zijn concreet benoemd in het vaststellingsbesluit.

Plangebied

Het plangebied is onderdeel van de in ontwikkeling zijnde nieuwbouwwijk aan de zuidzijde van de dorpskern Nieuwerbrug, tussen het bestaande dorp en de spoorlijn Utrecht - Leiden. Aan de oostzijde wordt het plangebied begrensd door in aanbouw zijnde woningen. Aan de westzijde door het (nog) ongebouwd terrein dat ’s winters als ijsbaan wordt gebruikt. Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van maximaal 28 woningen. Met de planwijziging wordt het tevens mogelijk om gronden tot aan de gerealiseerde watergangen te gebruiken voor wonen (in plaats van openbaar groen).

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 6 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.Wijdewiericke2herz-BP80;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (Bestemmingsplan De Wijde Wiericke, 2e herziening);
  • op papier tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 7 december 2018.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht op de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op 18 januari 2019. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.