Bestemmingsplan “De Bree 14, Nieuwerbrug” vastgesteld

Publicatiedatum: 
9 jul 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 20 juni 2018 het bestemmingsplan “De Bree14, Nieuwerbrug” heeft vastgesteld. Het plan betreft het verplaatsen van het “bouwvlak” zodat de woning meer van de weg af kan worden gebouwd.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 12 juli 2018 tot en met donderdag 23 augustus 2018 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 13 juli 2018.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht op de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op 24 augustus 2018. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.