Bestemmingsplan “Brandweerkazerne Groene Zoom, Bodegraven” vastgesteld

Publicatiedatum: 
2 okt 2019
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad bij besluit van 25 september 2019 het bestemmingsplan “Brandweerkazerne Groene Zoom, Bodegraven” heeft vastgesteld.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de rand van de Dronenwijk, op de hoek van de Goudseweg en de Groene Zoom, achter het tankstation aan de Goudseweg. Het plangebied betreft een deel van het voormalige trainingsveld van voetbalvereniging Bodegraven.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de hierbij behorende stukken ligt vanaf donderdag 3 oktober 2019 tot en met donderdag 14 november 2019 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl via het ID nummer: NL.IMRO.1901.kazernebwB0-BP80;
  • digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website: www.bodegraven-reeuwijk.nl/ruimtelijke-plannen (Bestemmingsplan Brandweerkazerne Groene Zoom, Bodegraven);
  • op papier tijdens de openingsuren in het Klantcontactcentrum, Julianastraat 6 in Bodegraven (Bij Everts).

De bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op: http://ruimtelijkeplannen.bodegraven-reeuwijk.nl.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep mogelijk gedurende zes weken na aanvang van de beroepstermijn. De beroepstermijn vangt aan op de dag na die waarop het bestemmingsplan ter inzage is gelegd, ofwel op vrijdag 4 oktober 2019.

Het beroep moet worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, ofwel op 15 november 2019. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe moet binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.