Begroting 2020: Kiezen voor Samen Duurzaam Gezond

Publicatiedatum: 
17 okt 2019
Woensdag 16 oktober is de conceptbegroting 2020-2023 ‘Kiezen voor Samen Duurzaam Gezond' aangeboden aan de gemeenteraad. Het tekort van het Sociaal Domein trekt de komende jaren een zware wissel op de gemeentelijke begroting en de ambities. De afgelopen maanden is gewerkt aan een pakket van bezuinigingsmaatregelen. Dit pakket doet recht aan de raadsambities van ‘Samen Duurzaam Gezond’ en stelt de gemeente in staat om de tekorten in het Sociaal Domein structureel op te vangen. De voorgestelde begroting vormt het resultaat van deze gezamenlijke afweging en biedt daarmee een duurzaam evenwicht.

Wethouder Dirk-Jan Knol:

“Vertrekpunt bij aanvang van het opstellen van de begroting 2020-2023 was een tekort veroorzaakt door de oplopende uitgaven van het Sociaal Domein. Met de raad is het gesprek gevoerd en zijn afgewogen keuzes gemaakt om te komen tot een sluitende begroting. Dit is gelukt zonder dat de rekening hiervan bij onze inwoners komt te liggen. De OZB wordt gecorrigeerd met het inflatiepercentage. Door toenemende kosten voor de afvalinzameling en -verwerking stijgt de afvalstoffenheffing voor een huishouden met gemiddeld € 40,- per jaar.


Investeren in onze dorpen

Met de begroting 2020 geven we verder gestalte aan de ambities van het raadsakkoord. Zo investeren we in duurzame huisvesting van onze scholen (waaronder basisschool de Brug en de Da Costaschool), investeren we in verduurzaming van ons gemeentelijk vastgoed en zijn we in staat de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte (waaronder de kwetsbare wegen in ons plassengebied) door te voeren. In 2020 krijgen in overleg met onze inwoners de dorpsvisies verder vorm. Ook de duurzaamheidsambities krijgen een plek in de begroting. Zo maken we vanaf 2020 € 75.000 vrij voor het planten van bomen en stimuleren we ecologisch bermbeheer met een bedrag van € 25.000. Uitgangspunt voor dit college is bij het vormgeven van de ambities uit te gaan van de kracht van onze inwoners. Initiatieven als Hart voor Bodegraven en de ontwikkeling van de dorpsvisies in de dorpen bieden een stabiele basis voor het realiseren van gezamenlijke opgaven.

Het pakket aan maatregelen

Het tekort in het Sociaal Domein leidt ook tot een aantal keuzes die gemaakt moeten worden om de begroting sluitend te houden. In deze begroting wordt de gemeenteraad voorgesteld om een bezuiniging te vinden bij subsidiepartijen en wordt gestopt met de extra toelage hulp bij het huishouden. Ook is gekozen om de subsidieregelingen voor groene daken twee jaar uit te stellen (tot 2022).

Om de ambities uit het raadsakkoord niet uit het oog te verliezen is er gekozen om de financiële norm (om 1 miljoen per jaar te gebruiken om onze schulden af te lossen) in 2020 los te laten en in 2021 en 2022 te halveren naar € 500.000. De ambitie om de schulden af te lossen komt daarmee onder druk te staan.

Het financieel beeld

De begroting is het resultaat van een zorgvuldige gezamenlijke afweging. Door deze afweging ontstaat een structureel sluitende begroting. Door de investeringen en het financieel tekort in het Sociaal Domein staat de opgave om ons leningenportefeuille naar beneden bij te stellen wel onder druk. De begroting “Kiezen voor Samen Duurzaam Gezond geeft antwoord op de financiële opgave en gaan we grotendeels door op de ingeslagen weg van Samen Duurzaam Gezond.

pdf Programmabegroting 2020-2023 (PDF, 1.73 MB)