Begraafplaats Reeuwijk Tempel

Publicatiedatum: 
20 aug 2018
Brouwer de Koning Uitvaartzorg BV heeft overeenstemming met de gemeente over het bouwen en exploiteren van een nieuwe aula. De bouwaanvraag is verleend en de voorbereidingen voor de bouw zijn gestart. Daarnaast is de gemeente gestart met het herinrichten van de begraafplaats zelf naar ontwerp van landschapsarchitecte Ada Wille.

Aula tijdelijk niet beschikbaar

De begraafplaats krijgt een nieuwe aula. De voorbereidingen voor de sloop van de oude aula zijn inmiddels gestart, hierdoor is de aula van begraafplaats de Tempel tijdelijk niet beschikbaar.

Planning

De sloop van de oude aula start in week 37. Hierdoor kunnen er vanaf week 33 geen auladiensten meer gehouden worden op begraafplaats Tempel. Medio oktober 2018 wordt de eerste paal geslagen voor de nieuwe aula. De planning is dat de nieuwe aula in april/mei 2019 klaar is. Excuses voor het eventuele ongemak.

Ontwerp

Op onderstaande tekening ziet u de nieuwe herinrichting van de begraafplaats en de planning van de werkzaamheden. Een aantal werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd.

Aula

Na een inpassingsstudie is ervoor gekozen om de nieuwe aula, ontwerp van architect bureau Ben Kraan, in de voortuin van de begraafplaats te plaatsen. Hiermee wordt de symmetrie van de begraafplaats hersteld. De prachtige rode beuken blijven na sloop van de oude aula buiten het bouwvlak. De beplanting onder de beuken wordt opgeknapt en aangevuld met rododendrons. Tijdens een uitvaart kan men zo gebruik blijven maken van de prachtige aanrijroute met een uitstapplaats onder de luifel. Tijdens de ceremonie en bij het verlaten van de aula kijkt men over deze zichtas de polder in.

Zichtas

Het centrale hoofdpad van gele klinkers over het midden van de begraafplaats wordt versmald. Aan weerszijden van het pad ontstaat er zo ruimte voor meer groen. Door de urnenmuur te verwijderen wordt aan het einde van het hoofdpad ruimte gemaakt voor een uitzichtpunt. Door plaatselijk de randbeplanting te verwijderen, ontstaat er vanaf deze plek een prachtig uitzicht de polder in. Binnen een pleintje, omringd met hagen, komen banken te staan. Het gras van de bermen vloeit hier over naar de weiden van de polder. Er zijn ideeën om aan het einde van het pad, bij het pleintje, een kunstwerk te plaatsen dat het loslaten van een dierbare symboliseert.

Urnenmuur en urnentuin

De huidige urnenmuur wordt weinig gebruikt. Deze muur wordt gedemonteerd en gedeeltelijk weer opgebouwd in de nieuw aan te leggen urnentuin.

De urnentuin komt aan het einde van het hoofdpad, aan weerskanten in de plantstrook te liggen. In deze tuin komen twee kleinere muren van ieder zes nissen. In deze tuin komen ook in de grond staande nissen te staan. De resterende nissen worden verder als urnengraven opgenomen in deze urnentuin. Met de nabestaanden wordt contact opgenomen over hun voorkeur van hun urnennis.

Herinneringstuin

Op het oude en lager gelegen oude grafveld zijn op enkele graven na, de grafrechten verlopen. Omdat hier geen nieuwe graven worden uitgegeven, wordt dit deel van de begraafplaats ingericht als herinneringstuin: een groen ‘in memoriam’ voor alle overledenen die hier hun laatste rustplaats vinden. Het centrale pad door dit gedeelte wordt opnieuw geasfalteerd en van split (fijn grind) voorzien. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving blijft het padenplan van dit lager gelegen gedeelte van de begraafplaats intact. De nog aanwezige grafpaaltjes en monumenten blijven eveneens staan. Deze monumenten zullen als tastbare overblijfselen uit het verleden geïntegreerd worden in de herinneringstuin. Om meer lucht en licht te krijgen worden er een aantal bomen verwijderd en krijgt de beplanting eronder meer kans krijgt om te groeien. De aanwezige beplanting wordt aangevuld met vaste planten, varens, siergrassen en stinzebollen.

Kinderhof

Het kinderhofje wordt opgeknapt door de beplanting in de buitenrand te snoeien zodat er meer licht kan toetreden. De aanwezige beplanting wordt plaatselijk vernieuwd en de haag wordt aangevuld waardoor het een omsloten hofje wordt. De aanwezige zitbank wordt vervangen. Het pad naar de kindergraven wordt vernieuwd.

Parkeren

Tijdens de informatieavond is nadrukkelijk gevraagd om het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Het huidige plan voorziet in de aanleg van 20 parkeerplaatsen op de begraafplaats. Deze uitbreiding is echter niet voldoende. De gemeente is in gesprek met de eigenaren van het perceel naast de begraafplaats om hier mogelijk een parkeerplaats aan te leggen. Dit betekent wel dat het bestemmingsplan aangepast moet worden. Op dit moment is het nog niet duidelijk of dit lukt.

Informatie

Bewoners en nabestaanden zijn erg betrokken bij deze bijzondere begraafplaats midden in de polder. De gemeente probeert u zo goed mogelijk te informeren over de werkzaamheden. Wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij:

dhr. L. Ettema van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, telefoon 0172-522522 of emailadres: lettema@bodegraven-reeuwijk.nl

Bijlage(n):

pdf Foto-impressie begraafplaats Reeuwijk Tempel (PDF, 1.34 MB) pdf Tekening urnentuin (PDF, 1.86 MB) pdf Beplantingsontwerp voortuin aula (PDF, 1019.71 KB)