Basis in balans, zorg uit balans

Publicatiedatum: 
29 mei 2019
Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag de jaarrekening 2018 van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aangeboden aan de gemeenteraad. “Een jaarrekening met twee gezichten: de basis van onze exploitatie is in evenwicht, maar door het negatieve saldo op de Jeugdzorg presenteren we toch een tekort van € 2,5 miljoen”, aldus wethouder Dirk-Jan Knol (Financiën).

Wethouder Knol licht toe: “Wie deze jaarrekening op het eindresultaat beoordeelt trekt de snelle conclusie dat er sprake is van een nadelig resultaat. De laag eronder laat echter een genuanceerder beeld zien. De oorzaak van het tekort ligt in de sterk toenemende kosten binnen het sociaal domein. Tegelijkertijd is onze exploitatie zo veerkrachtig dat ruim de helft van het tekort op het sociaal domein binnen onze exploitatie kan worden opgevangen.”

Beter samenwerken, slimmer verwijzen

Het tekort binnen het sociaal domein doet zich voor op de Jeugdzorg. De gemeente ontvangt te weinig middelen van de Rijksoverheid om haar verantwoordelijkheden en taken op dit vlak te volbrengen. Ondanks het tekort hebben diverse initiatieven de afgelopen jaren hun vruchten afgeworpen, zoals Welzijn op recept. Hiervoor werken huisartsen en Sociaal Team beter samen, waardoor zij doelgerichter en kostenbewuster kunnen verwijzen. Daar waar de gemeente nauwelijks invloed heeft, zoals de toewijzing en behandeling van jeugdbescherming, is echter een aanzienlijke stijging van het zorgvolume zichtbaar.

Samen Duurzaam Gezond

De jaarrekening laat zien dat het college in 2018 voortvarend van start is gegaan met het raadsprogramma Samen Duurzaam Gezond. Zo is de nieuwbouw van Sportcentrum De Kuil van start gegaan en is begonnen met de verduurzaming van sportverenigingen. Ook de doorontwikkeling van het centrum van Bodegraven en de lobby voor de Bodegravenboog hebben in 2018 vorm gekregen.

Leningenportefeuille

Het saldo van de leningen is in 2018 verder gedaald. In totaal is de leningschuld met € 6 miljoen gedaald tot € 139,5 miljoen.

Algemene reserve

De spaarpot van de gemeente, de algemene reserve, neemt in 2018 met circa € 4 miljoen af. Deze afname is het gevolg van het apart zetten van geld voor het tekort sociaal domein (€ 3 miljoen) en de subsidieregelingen ten behoeve van het centrum van Bodegraven (€ 1 miljoen).