Advies over Beter Bereikbaar Gouwe naar colleges

Publicatiedatum: 
11 okt 2021
De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe leggen een advies voor aan de colleges van B&W en aan Gedeputeerde Staten. Dit advies gaat over een voorgesteld pakket met maatregelen en het vervolgproces. Het doel van dit pakket is om de bereikbaarheid en leefbaarheid rond de Gouwe te verbeteren en de economie te versterken. In november wordt het advies openbaar gemaakt, na de collegevergaderingen.

In de Bestuurlijke Afstemgroep (BAG) van 30 september bespraken de bestuurders de effecten van de maatregelen op de bereikbaarheid en andere criteria, de kosten en het advies aan de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten. Ook kwam het draagvlak voor de maatregelen aan bod. Duidelijk is dat er ingewikkelde keuzes moeten worden gemaakt. Maar die zijn wel nodig om de knelpunten in het gebied op te lossen. Daarover is iedereen het eens.

Pakketvoorstel

In mei is een voorstel met maatregelen bekendgemaakt. Onderdelen van een mogelijk pakket zijn fietspaden, maatregelen op de Gouwe, de Bodegravenboog en een nieuwe weg van Boskoop naar de N11 (W20). Tussen mei en juli zijn gesprekken gevoerd met bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Alle reacties zijn vervolgens verwerkt in een draagvlakanalyse. De bestuurders hebben gesproken over de varianten voor W20 en de rest van het pakket. Hoe het definitieve maatregelenpakket eruitziet, is onderwerp van gesprek in de colleges en Gedeputeerde Staten.

Planning en besluit

In oktober bespreken de colleges van B&W en Gedeputeerde Staten het advies van de BAG. Als zij daarmee instemmen, dan gaat het naar de commissies van de betrokken gemeenten en provincie. Daarna nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit over de maatregelen. Geïnteresseerden kunnen inspreken bij de vergaderingen. De data van de vergaderingen worden begin november bekendgemaakt.

Openbare informatiebijeenkomsten

In november volgt informatie over het maatregelenpakket en het vervolgproces. Daarvoor worden weer openbare informatiebijeenkomsten georganiseerd. U vindt alle beschikbare informatie op www.beterbereikbaargouwe.nl.